Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου και στις 9 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι αρμοδιότητες του ΤΗΕ σχετίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις εφαρμογές της ασύρματης τεχνολογίας, τους ραδιοεξοπλισμούς, τις ραδιοσυχνότητες, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις τεχνολογίες του διαστήματος και άλλα θέματα. Συναφώς, αναφέρεται ότι σε σχετική μελέτη που ετοιμάστηκε από το ΤΗΕ το 2017 καταδεικνύεται η ελλιπής στελέχωσή του αναλογικά με το έργο που καλείται να επιτελέσει, η έλλειψη δομής και η απουσία οποιασδήποτε προοπτικής ανέλιξης στο ΤΗΕ, γεγονός που οδηγεί το προσωπικό να επιδιώκει διορισμό και ανέλιξη σε άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου υπουργείου, το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη την πιο πάνω μελέτη, ενέκρινε τη δημιουργία τριών θέσεων Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ στη μισθοδοτική κλίμακα Α11, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του 2018 και εντάχθηκαν στη δομή του ΤΗΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια για τα σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ εξέφρασε, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτά υπομνήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην επιτροπή, την αντίθεση της εν λόγω συντεχνίας με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, λόγω του ότι με βάση τις πρόνοιές του θα στερηθούν του δικαιώματος διεκδίκησης της εν λόγω θέσης δύο Λειτουργοί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ΤΗΕ αορίστου χρόνου, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν δεκαετή σχεδόν πείρα στην άσκηση των καθηκόντων της θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σύμφωνα με την εν λόγω συντεχνία, ο καθορισμός στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ ως θέσης προαγωγής μόνο στερεί από τα πιο πάνω πρόσωπα το δικαίωμα να τη διεκδικήσουν, παραβιάζοντας μεταξύ άλλων τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε στην επιτροπή ότι τυχόν μετατροπή της υπό συζήτηση θέσης από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής προς ικανοποίηση του αιτήματος των υπαλλήλων αορίστου χρόνου αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής διοίκησης και κυρίως στην αρχή της αναλογικότητας, αφού τέτοια προσέγγιση δεν εφαρμόζεται στα υπόλοιπα τμήματα/υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να διαμορφωθεί ορθή δομή στο ΤΗΕ, η οποία θα παρέχει στο τμήμα τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του δίνοντας τα απαραίτητα κίνητρα στους υπαλλήλους για επαγγελματική ανέλιξη, κάτι που θα επιτευχθεί, μόνο εφόσον η θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ καθοριστεί ως θέση προαγωγής.

Ο εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, αφού αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη διάρθρωση του ΤΗΕ και παράλληλα θα καταστήσει δυνατή την ανέλιξη υπαλλήλων οι οποίοι λόγω της παγοποίησης των προαγωγών και των προσαυξήσεων για πέντε χρόνια παρέμειναν καθηλωμένοι στις υφιστάμενες κλίμακες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσαν στην επιτροπή ότι το ζήτημα που έχει εγερθεί από τη συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησης των υπαλλήλων αορίστου χρόνου είναι ευρύτερο και άπτεται αλλαγής της πολιτικής του κράτους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συζητηθεί και να επιλυθεί στο στενό πλαίσιο της εξέτασης του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να αφεθεί σε εκκρεμότητα η προσπάθεια που καταβάλλεται για στελέχωση του ΤΗΕ.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στην πάγια πολιτική που εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία, με βάση την οποία κατά κανόνα οι θέσεις στη μισθοδοτική κλίμακα Α11 καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής, όπως και οι θέσεις στην κλίμακα Α13.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2018, η οποία εισηγήθηκε την περαιτέρω εξέτασή τους από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ των προνοιών των κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

29 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων