Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Απριλίου και 3 Ιουλίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών κρίνεται αναγκαία, γιατί στις θέσεις για τις οποίες το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί τριετή τουλάχιστον υπηρεσία δεν υπηρετεί κανένας λειτουργός. Συγκεκριμένα, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, οι θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών 1ης Τάξης/Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12) μετά την κένωσή τους καταργούνται και αντικαθίστανται από ισάριθμες θέσεις Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄ (κλίμακα Α11(ii)).

Συναφώς, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για πλήρωση των θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α13(ii)), με το νέο σχέδιο υπηρεσίας όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται να αντικατασταθεί το απαραίτητο προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών 1ης Τάξης/Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12) με το προσόν της οκταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12) ή τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄ (κλίμακα Α11(ii)).

Παράλληλα, με το νέο σχέδιο υπηρεσίας προτείνεται η αντικατάσταση από τα απαιτούμενα προσόντα του μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Βιομηχανικών Εφαρμογών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της υπό αναφορά θέσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι παρόμοιες ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν και σε σχέδια υπηρεσίας άλλων θέσεων στο δημόσιο κατά αντίστοιχο τρόπο.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν για έγκριση από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι της ΑΣΔΥΚ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η συντεχνία τους δεν κλήθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι αριθμός επηρεαζόμενων λειτουργών απέστειλαν στην επιτροπή επιστολή, με ημερομηνία 5 Απριλίου 2018, σύμφωνα με την οποία εισηγούνται την προσθήκη πρόνοιας στα απαιτούμενα προσόντα του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, ούτως ώστε να καθίστανται υποψήφια στην εν λόγω θέση και πρόσωπα που κατείχαν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α8) μέχρι την 1η Ιουλίου 2013. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν υιοθετήθηκε από οποιονδήποτε κλήθηκε και παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω μελέτης των κανονισμών από νομοτεχνική άποψη διαπιστώθηκε η ανάγκη διευκρίνισης από τους κυβερνητικούς αρμοδίους κατά πόσο είναι αναγκαία η συμπερίληψη στα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας του απαιτούμενου προσόντος της οκταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12), αφού, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, στην υπό αναφορά θέση δεν υπηρετεί οποιοσδήποτε λειτουργός και με την κένωσή της αυτή ουσιαστικά καταργείται, άρα είναι άνευ αντικειμένου η αναφορά αυτής στους προτεινόμενους κανονισμούς. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε προσφυγή εναντίον του τελευταίου ατόμου που κατείχε τη θέση αυτή και προήχθη στην ανώτερη θέση. Συναφώς, η πρόβλεψη στους υπό αναφορά κανονισμούς του προσόντος για οκταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, στην οποία στο παρόν στάδιο κανείς δεν υπηρετεί ούτε πρόκειται να υπηρετήσει στο μέλλον, γιατί η θέση καταργείται με την κένωσή της, είναι αχρείαστη και πρέπει να απαλειφθεί, άποψη με την οποία συμφώνησαν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας “Ισότητα”, τόσο με σχετικές επιστολές όσο και σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής, στην οποία κλήθηκε και παρευρέθηκε, ενημέρωσε την τελευταία για τις θέσεις της συντεχνίας του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας στερεί το δικαίωμα σε πενήντα περίπου λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και σε άτομα εκτός της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να διεκδικήσουν την εν λόγω θέση, αφού αυτή καθορίζεται ως θέση προαγωγής μόνο και φωτογραφίζει συγκεκριμένους λειτουργούς του υπουργείου στο οποίο υπάγεται. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος ζήτησε όπως καθοριστεί στο σχέδιο υπηρεσίας ότι οι εν λόγω θέσεις είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής, ενώ παράλληλα ζήτησε την αντικατάσταση από τα απαιτούμενα προσόντα της πρόνοιας για οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12), αφού κανένας λειτουργός δεν υπηρετεί σε αυτή, με άλλα προσόντα, που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης από ικανούς, έμπειρους και προσοντούχους επαγγελματίες εντός και εκτός της δημόσιας υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την τροποποίηση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας με τη διαγραφή από τα απαιτούμενα προσόντα της πρόνοιας για οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακα Α9, Α11 και Α12) για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και ακολούθως διαμόρφωσε αναλόγως το κείμενο των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων