Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Ευανθία Σάββα Πανίκος Λεωνίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 30ή Μαΐου 2018.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι κανονισμοί είχαν υποβληθεί ξανά στην ολομέλεια του σώματος στις 8 Ιουνίου 2018 με άλλη σχετική έκθεση της επιτροπής, η οποία αφορούσε και άλλα σχέδια υπηρεσίας. Ωστόσο, η ολομέλεια της Βουλής κατά την εν λόγω συνεδρία της αποφάσισε την έγκριση μέρους των κανονισμών που είχαν υποβληθεί ενώπιόν της και παράλληλα την αναβολή του υπολοίπου μέρους τους, το οποίο αναφέρεται στο επισυνημμένο παράρτημα και με την παρούσα έκθεση υποβάλλεται εκ νέου στην ολομέλεια του σώματος.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά οι νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν πρόσφατα στην ΕΠΑ, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα καθήκοντα και τις ευθύνες των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ οι πρόνοιες που παραπέμπουν συγκεκριμένα στην περί προστασίας του ανταγωνισμού νομοθεσία και στην περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων νομοθεσία αντικαθίστανται με διευρυμένη πρόνοια, η οποία παραπέμπει στις σχετικές με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας νομοθεσίες χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους, ώστε, σε περίπτωση μελλοντικής ανάθεσης νέων αρμοδιοτήτων, να μην είναι απαραίτητη κάθε φορά η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αποτελεί τη μετονομασία της θέσης Λειτουργού Ελέγχου Α΄ στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, της οποίας η λειτουργία τερματίστηκε και το προσωπικό της μεταφέρθηκε στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω θέση, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii), παραμένει κενή από το 2014 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα που περιλαμβάνονται στις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, επειδή στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών υπηρετούν είκοσι πέντε υπάλληλοι από τους οποίους οι πέντε δεν κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αλλά κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχίας στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (Accounting Higher του LCCI) και οι οποίοι πριν από τη μεταφορά τους στη δημόσια υπηρεσία είχαν μεν το δικαίωμα να προαχθούν στη θέση της αμέσως ανώτερης βαθμίδας, αφού όμως συμπλήρωναν περισσότερα έτη υπηρεσίας απ’ ό,τι οι πτυχιούχοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας, προκειμένου να διατηρήσουν οι εν λόγω υπάλληλοι το δικαίωμά τους για προαγωγή, περιλήφθηκαν διαζευκτικά προσόντα, δηλαδή πανεπιστημιακό δίπλωμα και πενταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση ή πιστοποιητικό επιτυχίας στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (Accounting Higher του LCCI) και δεκαετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα των εν λόγω θέσεων να περιληφθούν όλες οι ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση μίας θέσης, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2018 και αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα ανέλιξης της δομής των τεχνικών μηχανικών.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας που προτείνονται με τους πρώτους, τρίτους και τέταρτους κανονισμούς συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), ενώ το σχέδιο υπηρεσίας που προτείνεται με τους δεύτερους κανονισμούς συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο συντεχνιών του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ των προνοιών όλων των υπό συζήτηση κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

11 Ιουλίου 2018

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

2. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

3. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

4. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων