Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αννίτα Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Κ. Γεωργίου Γιώργος Λουκαΐδης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2018. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού, έτσι ώστε, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης μέλους της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, να μην επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότησή της και η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η προώθηση της πιο πάνω τροποποίησης είναι κατεπείγουσα και αναγκαία, διότι πρόσφατα ο ένας εκ των δύο αντιπρυτάνεων παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης που κατείχε και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η σύγκλητος δεν μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις μέχρι την εκλογή νέου αντιπρύτανη. Η εκλογή όμως νέου αντιπρύτανη, λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως.

2. Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου, η ύπαρξη κενής θέσεως σε συλλογικό όργανο λόγω θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους του δεν επιτρέπει τη νόμιμη συγκρότησή του, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Ως εκ τούτου, η απουσία πρόνοιας στον υφιστάμενο νόμο του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν επιτρέπει στο παρόν στάδιο τη νόμιμη συγκρότηση της συγκλήτου και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

3. Κατά το στάδιο του καταρτισμού του νομοσχεδίου έχει γίνει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο, η σύγκλητος και η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, που είναι η αρμόδια επιτροπή του συμβουλίου για θέματα έγκρισης/καταρτισμού νομοθεσίας.

Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων στην επιτροπή ο πρύτανης και οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, με βάση το άρθρο 15 του υφιστάμενου νόμου, που αφορά τους αντιπρυτάνεις, σε περίπτωση πρόωρης κένωσης της θέσης αντιπρύτανη, για την εκλογή, τη θητεία και το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 14, που αφορούν την εκλογή του πρύτανη, καθώς και οι διατάξεις των υφιστάμενων κανονισμών που αφορούν τα όργανα του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) Κανονισμούς, η ειδική συνεδρία για την εκλογή πρύτανη συγκαλείται, με απόφαση της συγκλήτου, μέσα σε έξι εβδομάδες από την κένωση της θέσης ή, σε περίπτωση που η περίοδος των έξι εβδομάδων εμπίπτει στη θερινή περίοδο ή σε εξεταστική περίοδο, σε χρόνο που η σύγκλητος θα θεωρήσει κατάλληλο, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα εξής:

1. Τη δυνατότητα συμμετοχής στην ειδική συνεδρία όσο το δυνατό περισσότερων μελών των συμβουλίων των τμημάτων και

2. την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του πρύτανη όσο το δυνατό νωρίτερα.

Όπως επισήμανε ο πρύτανης, τη χρονική αυτή περίοδο δεν υπάρχει ο επαρκής χρόνος των έξι εβδομάδων, η διαδικασία εκλογής εμπίπτει στη θερινή περίοδο και επίσης πολλά όργανα του πανεπιστημίου απουσιάζουν σε συνέδρια. Περαιτέρω, η σύγκλητος, λόγω της μη νόμιμης σύνθεσής της, δεν μπορεί να συνέλθει για να λάβει αποφάσεις για εκλογές ή για άλλα σοβαρά ζητήματα. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο πρύτανης, την 31η Αυγούστου 2018 αφυπηρετεί και άλλος αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι επόμενες εκλογές για την εκλογή όλων των πρυτανικών αρχών προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου ή στις 3 Οκτωβρίου 2018.

Στα πλαίσια της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο ρύθμιση και ως εκ τούτου αντηλλάγησαν αρκετές απόψεις για σκοπούς βελτίωσής της τόσο από πλευράς της επιτροπής όσο και από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ειδικότερα, τα θέματα που εγέρθηκαν αφορούσαν μεταξύ άλλων την ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω ρύθμισης, ώστε να τεθούν συγκεκριμένα περιοριστικά χρονικά πλαίσια, το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνει η σύγκλητος στην περίπτωση που απουσιάζουν κάποια μέλη της, παραδείγματος χάριν ο πρύτανης ή/και οι αντιπρυτάνεις, μέχρι πόσα μέλη μπορούν να απουσιάζουν, ώστε οι αποφάσεις της να θεωρούνται νόμιμες κ.λπ. Ειδικότερα, στην προτεινόμενη ρύθμιση στο νομοσχέδιο προβλέπεται η προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο άρθρο 12 του βασικού νόμου:

«Νοείται ότι τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε μέλους της Συγκλήτου για οποιοδήποτε λόγο δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.».

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης που έγινε ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο να διαμορφώσει ανάλογα την εν λόγω ρύθμιση, έτσι ώστε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Νοείται ότι τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε μέλους της Συγκλήτου η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί αμέσως λόγω της θερινής περιόδου ή της εξεταστικής περιόδου δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.».

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τελικά.

 

 

12 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων