Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Κυριακίδου
Χρίστος Χρίστου Γιώργος Τ. Γεωργίου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, ώστε να απαλειφθεί από αυτόν η διάταξη που αφορά την υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να αναθέτει σε δημόσιους υπαλλήλους τη διοικητική, τη λογιστική και τη γραφειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να καταστεί δυνατό το εν λόγω συμβούλιο, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, να προσλαμβάνει το ίδιο το προσωπικό του, να συμβάλλεται με νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να έχει δικό του προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και αποσκοπεί στη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της λειτουργικότητας του εν λόγω συμβουλίου, ώστε αυτό να καταστεί αποδοτικότερο και να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το κοινωνικό σύνολο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας υπάρχει ήδη εγκεκριμένο ποσό ως χορηγία στο εν λόγω συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων