Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην παραχώρηση εξουσίας στον Έφορο Φορολογίας να έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς, στις διαδικασίες, στα έγγραφα και στις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 61, 61Α, 61Β και 68 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και που σχετίζονται με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας του πελάτη και πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εταιρείας ή εμπιστεύματος, καθώς και με την προστασία δεδομένων, τήρηση αρχείων και στατιστικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία:

1. Η Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα προβλέπει για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (CRS) και διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αφορούν τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται μέσω της αυτόματης ανταλλαγής στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος.

2. Η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ προβλέπει ότι, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λογαριασμού είναι ενδιάμεση δομή (intermediary structure), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τη δομή και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν, ταυτοποιούν και αναφέρουν στην αρμόδια φορολογική αρχή τους πραγματικούς δικαιούχους της.

3. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία προβλέπει για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων. Συναφώς, με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 πρέπει να φυλάσσονται και να καταχωρούνται σε κεντρικό μητρώο σε κάθε κράτος μέλος επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες που αφορούν τους πραγματικούς δικαιούχους.

4. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές της εφαρμογής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, όπως αυτές προβλέπονται στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους έναντι στο ευρωπαϊκό κεκτημένο για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης.

5. Σε περίπτωση που δε δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις απαραίτητες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, αυτές δε θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, επιβεβαιώνουν και ελέγχουν κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την Οδηγία 2011/16/ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν εισαγάγει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 στο εθνικό τους δίκαιο όλες τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις, για σκοπούς ίσης εναρμόνισης με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258. Ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εναρμόνισης έχει λάβει σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2018.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η καθυστέρηση στην προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτείτο προηγουμένως σχετική τροποποίηση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, για σκοπούς επίσης συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε θέματα που αφορούν την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων