Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου, 20 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) εκπροσωπήθηκε στις εν λόγω συνεδρίες από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή στη Δημοκρατία της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ», η οποία θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν τη λειτουργία της Ευρωπόλ και αντικαθιστά προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο και όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών της Δημοκρατίας με την Ευρωπόλ και με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 ο εν λόγω κανονισμός τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του και εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2017, ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16 Μαρτίου 2018.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι το νομοσχέδιο αντανακλά πιστά τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων