Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014]

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άννα Θεολόγου
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Ονούφριος Κουλλά Νίκος Νουρής
Στέφανος Στεφάνου Δημήτρης Δημητρίου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Λουκαΐδης
Αντρέας Καυκαλιάς Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Άγγελος Βότσης Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρίνος Σιζόπουλος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Μιχάλης Γιωργάλλας Λίνος Παπαγιάννης
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων με επιστολή ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2018, για την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας για μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2018. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε να παραστεί ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος ενημέρωσε γραπτώς ότι δε θα παρίστατο στην εν λόγω συνεδρία, επεξηγώντας ταυτόχρονα τους λόγους για τη μη προσέλευσή του.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014], ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία, αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, να παράσχει μεταξύ άλλων εγγύηση από μέρους της Δημοκρατίας, με σκοπό την αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί ή χορηγηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή άλλους οργανισμούς στους οποίους η Δημοκρατία έχει συμφέρον είτε ως μέτοχος είτε ως εγγυητής των κεφαλαίων του νομικού αυτού προσώπου ή οργανισμού ή ασκεί έλεγχο στη διοίκησή τους, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο η παροχή της εγγύησης κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών προάγει την οικονομία της Δημοκρατίας ή το δημόσιο συμφέρον γενικά.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρεχόμενες εγγυήσεις που υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο Υπουργός Οικονομικών ενεργώντας βάσει των διατάξεων του ως άνω άρθρου ενέκρινε την παροχή κυβερνητικής εγγύησης ως όρου για την ολοκλήρωση της συναφθείσας μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας συμφωνίας για μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. Η υπό αναφορά συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας στις 25 Ιουνίου 2018. Βάσει δε προτάσεως της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, θα συσταθεί από τη ΣΚΤ το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετέχει ως εγγυήτρια των υποχρεώσεων της ΣΚΤ ή και της εναπομένουσας οντότητας.

Όπως συναφώς έχει κατατεθεί, το εν λόγω σχέδιο θα καλύπτει ενδεχόμενες ή/και μη αναμενόμενες ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας €500 εκατομ. και από εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €2,1 δις και θα υλοποιηθεί μέσω της σύναψης της ως άνω σύμβασης κυβερνητικής εγγύησης απευθείας με την Ελληνική Τράπεζα. Κύριος οφειλέτης στο υπό αναφορά σχέδιο, αλλά και γενικότερα για την εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας καθίσταται η ΣΚΤ ή/και η εναπομένουσα οντότητα που θα τη διαδεχθεί, ενώ, σε περίπτωση αδυναμίας αυτών να αποπληρώσουν τις απορρέουσες από τη συμφωνία υποχρεώσεις, θα ενεργοποιούνται οι πρόνοιες της Σύμβασης Παροχής Κυβερνητικής Εγγύησης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύμβαση κυβερνητικής εγγύησης αποτελεί όρο για την ολοκλήρωση της συναφθείσας μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας συμφωνίας για τη μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα (Business Transfer Agreement), η οποία υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2018.

Όπως περαιτέρω προκύπτει από τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, οι αναμενόμενες ζημιές έχουν ήδη υπολογισθεί και ληφθεί υπόψη στον καθορισμό της αξίας των δανείων που έχουν αποκτηθεί κατά τη συναλλαγή. Επιπροσθέτως, βάσει των προνοιών του εν λόγω σχεδίου θεσπίζεται μηχανισμός ελέγχου και επιβεβαίωσης των εν λόγω ζημιών. Συναφώς, βάσει εκτίμησης ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού οίκου, οι ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο δώδεκα ετών υπολογίζεται ότι δε θα ξεπεράσουν τα €155 εκατομ. εκ των οποίων τα €31 εκατομ. αφορούν τις ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές του πρώτου έτους.

Επισημαίνεται ότι στη βάση της πιο πάνω πρότασης η Ελληνική Τράπεζα θα καταβάλει το ποσό των €74 εκατομ. προς τη ΣΚΤ για την απόκτηση μέρους του ενεργητικού της. Η συγκεκριμένη πρόταση αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό οίκο, ο οποίος, αφού εξέτασε τις παραμέτρους της πιο πάνω συναλλαγής και αφού έλαβε υπόψη ότι η εναλλακτική λύση θα ήταν η επιβολή εποπτικών μέτρων, κατέληξε στο ότι η εν λόγω συμφωνία αποτελεί την πλέον συμφέρουσα για τη Δημοκρατία λύση.

Επεξηγώντας ο Υπουργός Οικονομικών ενώπιον της επιτροπής τους όρους παροχής της υπό αναφορά κυβερνητικής εγγύησης, ανέφερε ότι η προκειμένη περίπτωση διαφοροποιείται από την περίπτωση παροχής κυβερνητικής εγγύησης σε δημόσιους οργανισμούς, καθότι στη συγκεκριμένη περίπτωση προσμετρώνται οι εξασφαλίσεις, δηλαδή η αξία των υποθηκών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι σε περίπτωση μεταφερόμενου δανείου με εξασφάλιση η λογιστική ζημιά περιορίζεται σε κάποια όρια. Συναφώς, ανέφερε ότι λογιστικά υπάρχει ένα περιθώριο απορρόφησης της ζημιάς και μη ενεργοποίησης της παρεχόμενης κυβερνητικής εγγύησης του πωλητή προς τον αγοραστή. Περαιτέρω, ανέφερε ότι υφίσταται μηχανισμός ελέγχου και, μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει περαιτέρω λογιστική ζημιά, η οποία εν πάση περιπτώσει περιορίζεται από τις εξασφαλίσεις, θα υπάρχει απαίτηση από τη ΣΚΤ ή/και την οντότητα που θα τη διαδεχθεί. Η κυβερνητική εγγύηση θα ενεργοποιηθεί για μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο δώδεκα ετών, εφόσον η συγκεκριμένη οντότητα δεν είναι σε θέση να καλύψει τις εν λόγω ζημιές, τις οποίες εν πάση περιπτώσει κρίνεται ότι αυτή θα είναι σε θέση να διαχειρισθεί χωρίς προβλήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κατατεθέντα ενώπιόν της στοιχεία, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί ως προς το αίτημα του Υπουργού Οικονομικών για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της παρεχόμενης σύμφωνα με τα πιο πάνω κυβερνητικής εγγύησης κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

4 Ιουλίου 2018

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων