Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Νίκος Κέττηρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 23ης Μαΐου και της 4ης Ιουλίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Ενέργειας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, η Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Χημείο του Κράτους και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Ωστόσο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Αστυνομία Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αφενός η εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου η καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι επίσης η εναρμόνιση με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς σκοπείται η θέσπιση κανονισμών για τον έλεγχο των αέριων εκπομπών από τις εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ μεταξύ 1MW και 50MW (μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης), με στόχο τη μείωση των πιθανών κινδύνων που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κανονισμοί αφορούν τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης όπως αυτές καθορίζονται στις πρόνοιες του κανονισμού 4 των προτεινόμενων κανονισμών και εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ μεταξύ 1MW και 50MW, ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση και ψύξη, στη βιομηχανία, καθώς και για άλλες εφαρμογές.

Με τους δεύτερους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας η Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες αυτής μέχρι τη 19η Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 18 Μαΐου 2018 και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Λόγω της εν λόγω καθυστέρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καταγράφονται τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιος Υπουργός καθορίζεται ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οποιοσδήποτε λειτουργός του εν λόγω υπουργείου δεόντως εξουσιοδοτημένος από αυτόν.

2. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ενισχυθεί με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

3. Τα προτεινόμενα νομοθετήματα δε θα επιφέρουν μεταβολή των δημόσιων δαπανών ή των δημόσιων εσόδων. Στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών εκπομπής αερίων αποβλήτων λόγω της δυνατότητας καθορισμού από τον αρμόδιο υπουργό γενικών όρων λειτουργίας για ορισμένες κατηγορίες αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, αναμένεται να μειωθεί ο όγκος εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία της Ατμόσφαιρας, αφού δε θα είναι απαραίτητο να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων, και κατά συνέπεια αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης της εργασίας.

4. Απώτερος στόχος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής διαπιστώθηκε διαφωνία μεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφορικά με συγκεκριμένη πρόνοια που περιλαμβάνεται στους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς και αφορά την καύση του ξηρού πυρήνα καρπών ελιάς (πυρηνόξυλο).

Ειδικότερα, η διαφωνία επικεντρώθηκε στην προτεινόμενη πρόνοια για τη δυνατότητα καύσης του πιο πάνω υλικού σε συγκεκριμένης δυναμικότητας λέβητες/ εγκαταστάσεις καύσης (ονομαστικής θερμικής ισχύος κάτω του 1MW). Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υποστήριξαν ότι το υπό αναφορά υλικό πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα καθορίζονται με διάταγμα του αρμόδιου υπουργού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη σε οποιασδήποτε δυναμικότητας λέβητες. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που κατέθεσε τα υπό συζήτηση νομοθετήματα, υποστήριξαν ότι στους συγκεκριμένους λέβητες προορίζονται για καύση μόνο οι ξηροί πυρήνες καρπών ελιάς (πυρηνόξυλο) και όχι το σύνολο των υλικών που καθορίζονται στο διάταγμα του υπουργού. Οι θέσεις των δύο πλευρών καταγράφονται αναλυτικότερα στα υπομνήματα που κατατέθηκαν από τους ιδίους στην επιτροπή.

Συναφώς με τα πιο πάνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να προωθηθούν τα προτεινόμενα νομοθετήματα στην ολομέλεια του σώματος το συντομότερο δυνατόν, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε με γραπτή επιστολή του τους πολιτικούς προϊσταμένους των εκπροσώπων των δύο υπουργείων σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής για συζήτηση του θέματος προς επίλυση αυτού.

Στη βάση των πιο πάνω τα δύο υπουργεία, αφού επανεξέτασαν τις εκατέρωθεν θέσεις τους, απέστειλαν στην επιτροπή κοινό υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνεται η συναίνεσή τους, για να προωθηθούν τα υπό συζήτηση προτεινόμενα νομοθετήματα στην ολομέλεια της Βουλής ως αυτά κατατέθηκαν σε αυτήν.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών ως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία αφού προηγουμένως έτυχαν βελτιώσεων από νομοτεχνική άποψη για σκοπούς ορθότερης εφαρμογής αυτών.

 

9 Ιουλίου 2018

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
2. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018.
3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων