Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 15ης Σεπτεμβρίου 2017 και 8ης Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΠΣΕΑ, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΣΙΚΤΕΟΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων. Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΣΕΑΚ και ΠΕΕΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων, τη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και τον καθορισμό τελών επιθεώρησης.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος όπου ένα όχημα θα μπορεί να τύχει επανελέγχου, μετά από τη διενέργεια ενός αποτυχημένου τεχνικού ελέγχου.

2. Τον καθορισμό τέλους που θα καταβάλλεται για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (επιθεώρηση και επαναεπιθεώρηση) για όλες τις κατηγορίες οχημάτων τόσο στα κυβερνητικά κέντρα ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΕΜΟ) όσο και στα ΙΚΤΕΟ.

3. Τη δυνατότητα του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων να καλεί οποιοδήποτε όχημα για έκτακτο τεχνικό έλεγχο σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζει ο ίδιος, καθώς και να αναστέλλει την ισχύ του πιστοποιητικού καταλληλότητας του οχήματος, σε περίπτωση που αυτό δεν παρουσιαστεί για τη διενέργεια του έκτακτου τεχνικού ελέγχου.

4. Την προσθήκη, στην πρόνοια που αφόρα τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας ΙΚΤΕΟ, της κατοχής πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

5. Τη δυνατότητα ιδιοκτήτη ΙΚΤΕΟ να προβεί σε γραπτή ένσταση κατά της πρόθεσης του εφόρου να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ του.

6. Την τροποποίηση των περιπτώσεων για τις οποίες λήγει η ισχύς της εξουσιοδότησης υπεύθυνου γραμμής τεχνικού ελέγχου.

7. Την παράταση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος παραστάσεων προσώπου προς το οποίο κοινοποιήθηκε γραπτώς από τον έφορο η πρόθεσή του για διερεύνηση παράβασης από δεκαπέντε σε τριάντα ημερολογιακές μέρες.

Σημειώνεται ότι η εξέταση του νομοσχεδίου άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία μελέτησε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στην παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων εμπλεκόμενων φορέων σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2014 και στις 19 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων διαφάνηκε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν ενστάσεις και επιφυλάξεις σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και ειδικότερα όσον αφορά το ύψος των τελών που προτείνονται, καθώς και την άμεση προώθησή του για ψήφιση σε νόμο, αφού, όπως δήλωσαν, δεν υπήρχαν κατά τον εν λόγω χρόνο ΙΚΤΕΟ τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν άμεσα για εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών κατόχων οχημάτων που εμπίπτουν στις νέες κατηγορίες που θα ελέγχονται σε ΙΚΤΕΟ. Συναφώς, η επιτροπή, υπό την τότε σύνθεσή της, αποφάσισε όπως αναβάλει τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε μεταγενέστερο χρόνο και παράλληλα κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως επανεξετάσει τις πρόνοιές του, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μελετήσει τις επιφυλάξεις και εισηγήσεις τους. Ακολούθως, η επιτροπή ζήτησε από αυτούς, όπως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επανέλθουν στην επιτροπή για ολοκλήρωση της συζήτησης.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, υλοποιώντας τις υποδείξεις της επιτροπής της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, πραγματοποίησαν την απαραίτητη διαβούλευση, η οποία όμως δεν είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του προτεινόμενου κειμένου. Παράλληλα, το υπουργείο κοινοποίησε στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αναφορικά με το ύψος των τελών επιθεώρησης για σκοπούς έγκρισης.

Ωστόσο, το αρμόδιο υπουργείο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαβούλευση πριν από τη λήξη της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου και ως εκ τούτου η μελέτη του νομοσχεδίου συνεχίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο από την αρμόδια επιτροπή υπό τη σύνθεση της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017, ότι η Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων ενέκρινε τα τέλη όπως αυτά προτάθηκαν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για να καταβάλλονται από οχήματα που θα επιθεωρούνται στα ΚΕΜΟ. Όσον αφορά τα τέλη που θα καταβάλλονται για επιθεώρηση οχημάτων στα ΙΚΤΕΟ, η πιο πάνω τεχνική επιτροπή εξέτασε μόνο τη μεθοδολογία και τις παραδοχές κόστους που χρησιμοποιήθηκαν από το τμήμα για τον καθορισμό των εν λόγω τελών, αφού θεωρεί ότι τα εν λόγω τέλη δε χρήζουν έγκρισης από την ίδια, διότι αφορούν τέλη που επιβάλλονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε συνεδρία που ακολούθησε και ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έθεσαν ενώπιον της επιτροπής τους αναθεωρημένους πίνακες τελών για επιθεώρηση οχημάτων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν, προκειμένου να ενημερωθεί η επιτροπή και να λάβει τελική απόφαση επί τούτων.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ενημέρωσαν την επιτροπή για τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει το υπό συζήτηση θέμα, αναφέροντας ότι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται από τα ΙΚΤΕΟ και ότι καταβάλλεται για το σκοπό αυτό τέλος ελέγχου και επανελέγχου συνολικού ύψους €35 και €10, αντίστοιχα, μόνο για οχήματα των κατηγοριών Μ1 (για μεταφορά μέχρι οχτώ επιβατών μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (για μεταφορά εμπορευμάτων με μικτή μάζα 3 500 κιλά). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία, κινητά μηχανήματα κ.λπ.) δεν προβλέπεται τέλος ελέγχου και ως εκ τούτου η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στα ΚΕΜΟ, με το κόστος να καλύπτεται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το ζήτημα αυτό, όπως οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή, η τέως Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας είχε επανειλημμένα σημειώσει στις εκθέσεις της ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί και να επιβληθεί ανάλογο τέλος για την εν λόγω δωρεάν υπηρεσία. Συναφώς, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται αφενός η συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Γενικής Ελεγκτού, αφού οχήματα κατηγοριών πέραν των Μ1 και Ν1 θα δύνανται να υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο έναντι καταβολής τέλους, και αφετέρου η αποσυμφόρηση των ΚΕΜΟ, η μείωση των κρατικών δαπανών και η εξοικονόμηση υπαλληλικού προσωπικού, το οποίο θα δύναται να αξιοποιηθεί για κάλυψη άλλων αναγκών του τμήματος.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και προτού αυτή τοποθετηθεί τελικά επί των προνοιών του νομοσχεδίου, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα προτεινόμενα τέλη επιθεώρησης οχημάτων, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, και ακολούθως να επανέλθουν στην επιτροπή για ολοκλήρωση της συζήτησης.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσαν αυτήν ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τα προτεινόμενα τέλη και η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου, αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση αυτού αναφορικά με τον καθορισμό ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει η είσπραξη τελών για τη διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων σε ΚΕΜΟ και τον καθορισμό των περιπτώσεων για τις οποίες επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων σε ΚΕΜΟ αντί σε ΙΚΤΕΟ και κάλεσε τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου να προβούν σε ανάλογη αναθεώρηση του κειμένου.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, ανταποκρινόμενοι στις υποδείξεις της επιτροπής, διαμόρφωσαν το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατέθεσαν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης. Παράλληλα, οι ίδιοι, για να διασκεδάσουν τις ανησυχίες της επιτροπής για τα τέλη που θα επιβάλλονται στις επιθεωρήσεις από ΚΕΜΟ, ενημέρωσαν αυτήν ότι απώτερος στόχος του υπουργείου δεν είναι ο τερματισμός της λειτουργίας των ΚΕΜΟ μέσω του νομοσχεδίου με τον καθορισμό υψηλότερων τελών επιθεώρησης συγκριτικά με τα ΙΚΤΕΟ αλλά η εξοικονόμηση προσωπικού για την κάλυψη τόσο των αυξανόμενων αναγκών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που προκύπτουν από την αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια στις εγγραφές οχημάτων και στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδηγού, όσο και για κάλυψη των διαχρονικών αναγκών του τμήματος, όπως είναι οι οδικοί έλεγχοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

20 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων