Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί της Προστασίας της Κύριας Κατοικίας Οφειλέτη και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018» και «Ο περί της Προστασίας της Επαγγελματικής Στέγης Οφειλέτη και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Λιλλήκας
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές κ. Γιώργο Λουκαΐδη, Στέφανο Στεφάνου, Άριστο Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγουσες.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων που να παρέχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε οφειλέτη ο οποίος έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης των οφειλών του τη δυνατότητα να τύχει προστασίας μέσω δικαστηρίου υπό μορφήν αναστολής διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση οφειλής του και που συνιστά κύρια κατοικία για την οποία έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση μέχρι €350.000.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων που να παρέχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε οφειλέτη ο οποίος έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης των οφειλών του για δανειακή σύμβαση μέχρι €350.000 τη δυνατότητα να τύχει προστασίας μέσω δικαστηρίου υπό μορφήν αναστολής διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση οφειλής του και που συνιστά επαγγελματική στέγη και αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας που αφορά εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις δύο προτάσεις νόμου, η θέσπιση των προτεινόμενων νομοθεσιών κρίνεται αναγκαία, αφού μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί σε δανειακές του οφειλές.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες αιτιολογικές εκθέσεις, κρίνεται δίκαιο υπό τις περιστάσεις αυτές όπως τέτοια φυσικά πρόσωπα τύχουν της δέουσας στήριξης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν ότι θα τηρηθούν τα απαιτούμενα εχέγγυα αντικειμενικότητας.

Συναφώς, αναφέρεται, κρίνεται αναγκαίο όπως η προστασία αυτή λάβει τη μορφή αναστολής αφενός εκποίησης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και αφετέρου εκποίησης της επαγγελματικής στέγης του οφειλέτη και αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης εντάλματος κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας που αφορά εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, καθώς και όπως η προστασία αυτή παρέχεται και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από αρμόδιο δικαστήριο της οικονομικής κατάστασης του προσώπου και των ειδικών λόγων για τους οποίους αυτό έχει περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης προς τις δανειακές του υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη νομοθεσία θα διασφαλίζει ότι η υπό αναφορά προστασία θα εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει περιέλθει σε αδυναμία εξόφλησης της οφειλής του και ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί ή έχει επηρεαστεί σημαντικά για λόγους που εξακολουθούν να ισχύουν.

Ειδικότερα, όπως καθορίζεται στις προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις, αυτές θα εφαρμόζονται σε σχέση με οφειλή συνολικής δανειακής σύμβασης μέχρι €350.000 η οποία έχει συναφθεί, στην περίπτωση της πρώτης πρότασης νόμου, αποκλειστικά για σκοπούς απόκτησης οικογενειακής εστίας η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη τόσο για τον ίδιο όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του και, στην περίπτωση της δεύτερης πρότασης νόμου, αποκλειστικά για σκοπούς είτε απόκτησης επαγγελματικής στέγης είτε στήριξης ή ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω επαγγελματική στέγη.

Περαιτέρω, η σχετική οφειλή πρέπει να έχει καταστεί απαιτητή και ο πιστωτής πρέπει να νομιμοποιείται, βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, να προβεί σε διαδικασία εκποίησης κύριας κατοικίας η οποία αποτελεί ενυπόθηκη εξασφάλιση της σχετικής οφειλής.

Τέλος, στις προτεινόμενες νομοθεσίες καθορίζεται ότι αναστολή διαδικασίας εκποίησης ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την περίοδο που θα ισχύουν οι προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις θα αφορά επίσης διαδικασία πώλησης κύριας κατοικίας βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή βάσει πτωχευτικής διαδικασίας δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη δεύτερη πρόταση νόμου υπογραμμίζεται ότι με την προτεινόμενη διαδικασία, βάσει της οποίας κάθε περίπτωση θα τυγχάνει αξιολόγησης από το αρμόδιο δικαστήριο, αποκλείονται οι κακοπληρωτές και οι δανειολήπτες που επανειλημμένα και σκόπιμα δεν ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα και έχουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους να το πράξουν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τις πιο πάνω προτάσεις νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

8 Ιουλίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων