Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Ανδρέας Κυπριανού Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΕΟ και του ΚΕΒΕ.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η ΟΕΒ, η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και παράλληλα η κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 315/2003), με τους οποίους η Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία αντικαθίσταται από τον πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεση δεσμευτική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη δεν είναι επιτρεπτό να επαναλαμβάνουν ή να μεταφέρουν τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών στην εθνική τους νομοθεσία, παρά μόνο αν πρόκειται για εφαρμοστικές διατάξεις που σκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο πιο πάνω αναφερόμενος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μέσα ατομικής προστασίας είναι άμεσα εφαρμόσιμος στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η Κύπρος έχει υποχρέωση να καθορίσει αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της εφαρμογής του πιο πάνω ευρωπαϊκού κανονισμού, καθώς και τις ποινές για τυχόν παραβάσεις αυτού.

2. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μέσα ατομικής προστασίας αντικαθιστά την ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία ρύθμιζε για δεκαετίες το θέμα της διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι νομικές αλλαγές που σχετίζονται με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της δημιούργησαν την ανάγκη κατάργησης της Οδηγίας με την έκδοση του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού.

3. Η καταληκτική ημερομηνία για δημοσίευση των υπό εξέταση κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ήταν η 21η Μαρτίου 2018 και η ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ η 21η Απριλίου 2018. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 15 Μαΐου 2018.

5. Οι κανονισμοί τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση για την περίοδο από τις 26 Ιουνίου 2017 μέχρι την 31η Ιουλίου 2017. Σχετική επιστολή στάλθηκε στους γενικούς διευθυντές υπουργείων, ενώ σχετική ανακοίνωση προωθήθηκε στους κοινωνικούς εταίρους μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφαλείας και Υγείας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

6. Από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας δεν αναμένεται να προκύψουν κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις και δε δημιουργείται πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, λόγω όμως της επιβαλλόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησης των επιπέδων εποπτείας της αγοράς υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για την ενίσχυση της στελέχωσης του ΤΕΕ με τρεις λειτουργούς επιθεώρησης εργασίας, ώστε να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του για την εποπτεία των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για επτά κατηγορίες προϊόντων με σήμανση “CE” για τις οποίες το τμήμα έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής.

Ειδικότερα, με τους πιο πάνω κανονισμούς ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του εν λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού ορίζεται ο διευθυντής του ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καθορίζονται οι επιβαλλόμενες ποινές για τις περιπτώσεις που πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες αυτών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

27 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων