Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019, και αφετέρου η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και το διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εκδόθηκαν ήδη είναι προσωρινές και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018. Συναφώς, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι εν λόγω άδειες να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019, προκειμένου να μπορούν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα ο συνολικός εκσυγχρονισμός της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, με απώτερο στόχο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

26 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων