Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, ώστε αυτός να εναρμονιστεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων για την προσαρμογή του τμήματος Ι.1 του παρατήματος Ι στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων παραρτημάτων Α και Β της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), η οποία υπογράφτηκε στη Γενεύη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957 και κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 [Ν. 9(ΙΙΙ) του 2004].

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι διατάξεις των παραρτημάτων της εν λόγω συμφωνίας επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία επικαιροποίησή τους μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη με την τροποποίηση, το 2017, του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου [Ν. 176(Ι)/2017], ο οποίος εναρμονίστηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τέταρτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) προχώρησε σε διόρθωση των πιο πάνω αναφερόμενων παραρτημάτων και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση εκ νέου της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση Οδηγίας πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 3η Ιουλίου 2018.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

26 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων