Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018» και «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Απριλίου, 2 και 23 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, το οποίο θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει, σε πρώτο βαθμό, επί πάσης προσφυγής που ασκείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του συντάγματος κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις που προτείνονται με το πρώτο νομοσχέδιο διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το υπό ίδρυση δικαστήριο θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει επί προσφυγής κατά απόφασης που αφορά διαδικασίες διεθνούς προστασίας, προβαίνοντας σε έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο ορθότητας, δυνάμενο να επικυρώσει ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τη σχετική απόφαση.

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, καθώς και τη μισθοδοσία και τους όρους υπηρεσίας του.

3. Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας θα υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με νομικό σημείο μόνο. Η έφεση θα ασκείται εντός χρονικής περιόδου σαράντα δύο ημερών.

4. Στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας θα υπηρετούν ένας πρωτοκολλητής και υπάλληλοι, ο αριθμός και τα καθήκοντα των οποίων θα καθορίζονται με διαδικαστικό κανονισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθούν από αυτόν οι διατάξεις που παρέχουν δικαιοδοσία στο Διοικητικό Δικαστήριο για την άσκηση ελέγχου απόφασης, πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης σε σχέση με διαδικασίες διεθνούς προστασίας δεδομένου ότι, όπως προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο, η δικαιοδοσία αυτή μεταφέρεται στο υπό ίδρυση Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

Κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε την άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και ειδικότερα να συμβάλουν στην ικανότητα του δικαστικού συστήματος της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στην ανάγκη ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων διεθνούς προστασίας, όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ώστε να εξακριβώνεται ταχέως το νομικό καθεστώς και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και κατ’ επέκταση να γίνεται λελογισμένη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών αναφορικά με τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας που διατίθενται για τα πρόσωπα αυτά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφορικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα ο τρόπος και το επίπεδο στελέχωσης του υπό σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να στελεχώσει το εν λόγω δικαστήριο.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπό σύσταση δικαστήριο σε πρώτο στάδιο θα στελεχωθεί με εναλλάξιμο προσωπικό και στη συνέχεια θα προκηρυχθούν οι αναγκαίες για τη στελέχωσή του θέσεις. Συναφώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατάθεσε στην επιτροπή η πιο πάνω εκπρόσωπος, στον προϋπολογισμό της Δικαστικής Υπηρεσίας για το 2018 περιλαμβάνονται τρεις θέσεις δικαστή και μία θέση πρωτοκολλητή για το δικαστήριο αυτό.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι καταβάλλεται προσπάθεια στελέχωσης του νέου δικαστηρίου, ενώ έχει ήδη αποπαγοποιηθεί αριθμός θέσεων και αναμένεται ότι τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των δικαστηρίων.

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν καθίσταται δυνατή η στελέχωση του υπό σύσταση δικαστηρίου με το υφιστάμενο προσωπικό της Δικαστικής Υπηρεσίας, δεδομένης της υποστελέχωσης της εν λόγω υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε στην επιτροπή το γεγονός ότι για την πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο πρέπει να διασφαλιστεί η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και ως εκ τούτου απαιτείται όπως το υπό σύσταση δικαστήριο στελεχωθεί επαρκώς με δικαστές και άλλο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας που πρόκειται να του ανατεθεί.

Σημειώνεται ότι, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο των νομοσχεδίων, τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους, καθώς και τη βελτίωσή τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους.

 

27 Ιουνίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων