Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία του επισυνημμένου παραρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Γιώργος Περδίκης Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Μάριος Μαυρίδης Πανίκος Λεωνίδου
Ελένη Σταύρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6 και 20 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα”. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, έτσι ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Προστίθενται τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς που η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την ετοιμασία δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Η αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης αναλαμβάνεται από τους φορείς στους οποίους η Ειδική Επιτροπή αναθέτει την ετοιμασία των δοκιμίων, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα κρατικά πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Για την πλήρωση των μη επιστημονικών θέσεων εισδοχής για τις οποίες δεν απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν να μη διεξάγεται προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την ίδια, έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι για το συγκεκριμένο επίπεδο θέσεων εισδοχής η προφορική εξέταση αποτελεί υποκειμενικό κριτήριο επιλογής και δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

4. Παρέχεται δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή για σκοπούς ευελιξίας να επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

5. Διορθώνονται ορισμένες ασάφειες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι με τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, επιδιώκεται η έγκριση τεσσάρων καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή ή ειδικές γραπτές εξετάσεις από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και των θέσεων τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν οι ενδιαφερόμενοι, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις αυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν και συνοδεύουν το υπό εξέταση νομοσχέδιο και τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, διεξάγονται ετησίως δύο διαφορετικού επιπέδου γενικές κυβερνητικές εξετάσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, που θα δημοσιευτούν για σκοπούς πλήρωσης το αμέσως επόμενο έτος από το έτος διεξαγωγής των εξετάσεων:

α. Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα Α7 και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

β. Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα Α8 και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

Με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατατίθενται ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση οι δύο κατάλογοι των θέσεων για τις οποίες θα διεξαχθούν οι πιο πάνω γενικές εξετάσεις, καθώς και οι δύο κατάλογοι για τις αντίστοιχες θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική γραπτή εξέταση, ξεχωριστή για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή.

2. Μετά την αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης, οι διατάξεις του υφιστάμενου νόμου αναφορικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων και την κατάθεση σχετικών καταλόγων για το εν λόγω έτος αναστάληκαν προσωρινά με την ψήφιση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2011. Σημειώνεται επίσης ότι, επειδή η αναστολή πλήρωσης των θέσεων πρώτου διορισμού επεκτάθηκε και για το έτος 2012 και περαιτέρω μέχρι και το 2017, οι αντίστοιχες με τις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις προσωρινής ισχύος προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν και για τα εν λόγω έτη.

3. Εξαιτίας της πρόθεσης της κυβέρνησης για σταδιακή αποπαγοποίηση συγκεκριμένων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, διατηρώντας σταθερή τη συνολική απασχόληση, κρίνεται σκόπιμο όπως επανενεργοποιηθούν οι διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να διεξαχθούν κυβερνητικές εξετάσεις για το 2018 για την πλήρωση θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου και θα προκηρυχτούν εντός του 2019. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω κατάλογοι θέσεων ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση:

α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κρατικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή.

β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό προσόν όπως περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο (μη επιστημονικές θέσεις), για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν λόγω θέσεις.

γ. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή.

δ. Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο (επιστημονικές θέσεις), για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν λόγω θέσεις.

4. Η κατάταξη των θέσεων στους καταλόγους θέσεων γίνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και τις ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου. Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Θέσεις που απαιτούν γενικά ομοειδή προσόντα περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γενική γραπτή εξέταση. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν θέσεις που απαιτούν μεν γενικά προσόντα, έχουν όμως και ειδικές απαιτήσεις, όπως εξειδικευμένη πείρα ή όταν η φύση των καθηκόντων της θέσης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οπότε, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, προκύπτουν δυσκολίες στην πλήρωση των θέσεων από τους επιτυχόντες στη γενική γραπτή εξέταση λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις.

β. Θέσεις που απαιτούν ειδικά προσόντα ή/και εξειδικευμένη πείρα ή/και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στη φύση των καθηκόντων τους περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγονται ειδικές εξετάσεις από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, προκειμένου να προσελκυστούν υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές.

5. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχίας και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων της αντίστοιχης γραπτής εξέτασης, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται της ημερομηνίας των εξετάσεων και νοουμένου ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Αντίθετα, οι ειδικές εξετάσεις των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων για κάθε διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων ξεχωριστά. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στον υφιστάμενο νόμο, σύμφωνα με τα οποία καθοριστικής σημασίας είναι η σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, δεδομένου ότι για κάθε κενή θέση που δημοσιεύεται καλούνται ενώπιον της ΕΔΥ οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιοι. Στη γραπτή εξέταση αποδίδεται επίσης βαρύνουσα σημασία μεταξύ των έξι κριτηρίων που προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος (100 μονάδες σε σύνολο 138 μονάδων), ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή.

6. Επισημαίνεται επίσης ότι για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατίθενται και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, που εξαιρούνται δηλαδή από τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τις θέσεις αυτές, για συγκεκριμένους στην κάθε περίπτωση λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους, δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση ή δεν μπορεί να ισχύουν τα κριτήρια και η βαρύτητα που με βάση τον υφιστάμενο νόμο τούς αποδίδεται για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι με βάση την πρόθεση για διεξαγωγή γενικών κυβερνητικών εξετάσεων για το 2018 η εκτελεστική εξουσία έχει καταθέσει ενώπιον της Βουλής για έγκριση τους σχετικούς καταλόγους θέσεων τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε αυτές να διεξαχθούν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να γίνουν επιμέρους βελτιώσεις στο αρκούντως ικανοποιητικό υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία. Ειδικότερα, σε σχέση με την προτεινόμενη ανάθεση της αρμοδιότητας διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων και σε κρατικά πανεπιστήμια, η ίδια επισήμανε ότι ανάλογη ανάθεση έχει δοθεί μέσα και από τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 και υποστήριξε ότι η σχετική τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να δοθεί η δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή να επιλέγει τον αναθέτοντα φορέα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, ανάλογα με το είδος της εξέτασης.

Η εκπρόσωπος της ΕΔΥ συμφώνησε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και τους καταλόγους του επισυνημμένου παραρτήματος. Η ίδια εκπρόσωπος, τοποθετούμενη αναφορικά με την προτεινόμενη πρόνοια που προβλέπει ότι η ΕΔΥ δε θα διεξάγει προφορικές εξετάσεις για την πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι επαρκώς αιτιολογημένοι από την ΕΔΥ, επισήμανε ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ειδικές συνθήκες που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΠΑΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος και εξέφρασε την ετοιμότητα του ΤΕΠΑΚ να αναλάβει τις προτεινόμενες αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή και οργάνωση των σχετικών γραπτών εξετάσεων.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και της Παγκύπριας Συντεχνίας “Ισότητα” συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος.

Ο εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ΑΣΔΥΚ δε συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση στο στάδιο της σύνταξης του νομοσχεδίου, συμφώνησε με τη φιλοσοφία των προτεινόμενων τροποποιήσεων και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε τη διαφωνία του μόνο σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη πρόνοια που προβλέπει ότι η ΕΔΥ δε θα διεξάγει προφορικές εξετάσεις για την πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι επαρκώς αιτιολογημένοι από την ΕΔΥ. Συναφώς, ο ίδιος υποστήριξε ότι η προσωπικότητα είναι ουσιώδες προσόν, που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι όχι μόνο για τις επιστημονικές θέσεις, άλλα κυρίως για τις μη επιστημονικές θέσεις, και η προφορική εξέταση αποτελεί βασικό κριτήριο της αξιολόγησης του εν λόγω προσόντος. Περαιτέρω, ο ίδιος υποστήριξε ότι το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) κατέχει την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή των σχετικών γραπτών εξετάσεων και ως εκ τούτου εισηγήθηκε όπως προστεθεί πρόνοια η οποία να επιτρέπει στην Ειδική Επιτροπή να αναθέτει την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων και στο ΚΕΠΑ, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και των κρατικών πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΑ, αν και δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, με την οποία μεταξύ άλλων εισηγείται όπως, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και των κρατικών πανεπιστήμιων, περιληφθεί και το ΚΕΠΑ στους φορείς που η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής των σχετικών γραπτών εξετάσεων.

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω θέσεις και επιφυλάξεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους εκπρόσωπους των εμπλεκόμενων τμημάτων και φορέων, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και η εκπρόσωπος της ΕΔΥ μεταξύ άλλων δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δε διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και επιδιώκουν την επιμέρους βελτίωσή του. Συνεπώς, θεωρήθηκε ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκ τούτου δεν κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

2. Η ΕΔΥ θα αξιολογεί την ανάγκη διεξαγωγής προφορικής εξέτασης των υποψηφίων για πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων ανάλογα με την περίπτωση. Ακολούθως, αν η ίδια διαπιστώσει ότι για οποιαδήποτε μη επιστημονική θέση ισχύουν ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, τότε αυτή θα προχωρεί στη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

3. Η γραπτή εξέταση αφορά κυρίως την εξέταση γνωσιολογικού περιεχομένου, όμως σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνει και τεστ ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Εξετάσεων και τα κρατικά πανεπιστήμια θεωρούνται επαρκώς καταρτισμένοι φορείς για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων και ειδικότερα για τη διεξαγωγή εξετάσεων γνωσιολογικού περιεχομένου. Ωστόσο, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η περίληψη τεστ ικανοτήτων στη γραπτή εξέταση και οι ίδιοι φορείς κρίνουν ότι δεν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ετοιμασία τέτοιων τεστ, τότε έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας, κατά τη κρίση τους, με οποιοδήποτε εξειδικευμένο φορέα, όπως είναι το ΚΕΠΑ.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου και των σχετικών καταλόγων υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου και για τις οποίες επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν σχετικές τροπολογίες ως ακολούθως:

1. Διαγραφή της πρόνοιας του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι η ΕΔΥ δε θα διεξάγει προφορικές εξετάσεις για την πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι επαρκώς αιτιολογημένοι από την ίδια, ώστε η προφορική εξέταση να παραμείνει ως κριτήριο για την επιλογή όλων των υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας.

2. Προσθήκη πρόνοιας η οποία να επιτρέπει στην Ειδική Επιτροπή να αναθέτει την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων και στο ΚΕΠΑ, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και των κρατικών πανεπιστήμιων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου επιμέρους τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών του και βελτίωσής του από νομοτεχνικής άποψης.

Σημειώνεται έτι περαιτέρω ότι κατά την εξέταση του νομοσχεδίου και των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως απασχόλησε αριθμός πρόσθετων ζητημάτων σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. Ωστόσο, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου και η έγκριση των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος κρίνεται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για το 2018, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της όπως επανεξετάσει το συνολικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων και διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και επί των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος κατά τη συζήτηση του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος κατάθεσης τροπολογιών.

 

27 Ιουνίου 2018

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων