Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Κάρουλλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 19 Ιουνίου 2017 και 14 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Ασύλου του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees), της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Γραφείο Κύπρου).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του με τα άρθρα 9.1, 31.8.α) και 33.2.ε) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως διορθώθηκε. Παράλληλα, σκοπείται η αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 2.ιδ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθορισμός των αντικειμενικών κριτηρίων επί τη βάσει των οποίων κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι που στοιχειοθετούν την ύπαρξη κινδύνου διαφυγής αιτητή διεθνούς προστασίας, υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος, οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία μεταφοράς προς το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερόμενου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

2. Αναθεώρηση των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν το δικαίωμα παραμονής αιτητή διεθνούς προστασίας στη Δημοκρατία, δεδομένου ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων δεν έχει ακόμη καταργηθεί και εξακολουθεί να επιλαμβάνεται διοικητικών προσφυγών στον τομέα της διεθνούς προστασίας, επειδή οφείλει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν της πριν από την κατάργησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες αφενός για να εισαχθούν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία οι αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις για σκοπούς συμμόρφωσης με τον υπό αναφορά ενωσιακό κανονισμό που αφορά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση συγκεκριμένης αίτησης διεθνούς προστασίας και ο οποίος προβλέπει τη μεταφορά του αιτούντος στο εν λόγω κράτος μέλος και αφετέρου για να επέλθουν σε αυτή νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πλευρών οι οποίοι παρευρέθηκαν στην επιτροπή διατύπωσαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και παράλληλα υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του.

Στο πλαίσιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα που άπτονται των προνοιών αυτού που λειτουργούν ως εφαρμοστικές των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων πλευρών πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις. Ειδικότερα, διατυπώθηκε ιδιαίτερος προβληματισμός σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τον καθορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων επί τη βάσει των οποίων θα κρίνεται ότι συντρέχουν λόγοι που στοιχειοθετούν την ύπαρξη του πιο πάνω αναφερόμενου κινδύνου διαφυγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να απαλείψει από το κείμενο του νομοσχεδίου ορισμένα από τα προβλεπόμενα σε αυτό κριτήρια επί τη βάσει των οποίων κρίνεται για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 κατά πόσο υφίσταται κίνδυνος διαφυγής, καθώς και να επιφέρει σε αυτό επιμέρους τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των εναπομείναντων κριτηρίων και τη βελτίωση του νομοσχεδίου από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί καταρχήν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα κατάθεσης σχετικών τροπολογιών κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

29 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων