Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Δημήτρης Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου, 18 Απριλίου και 16 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Σημειώνεται ότι μαζί με τους υπό συζήτηση κανονισμούς είχαν κατατεθεί στη Βουλή δύο νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά Νόμος του 2017» και «Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017», τα οποία η επιτροπή μελέτησε από κοινού με τους υπό συζήτηση κανονισμούς και τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί σε νόμους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει όλα τα πιο πάνω νομοθετήματα, οι προτεινόμενες με αυτά ρυθμίσεις προωθήθηκαν με πρωτοβουλία της Προεδρίας-Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της παροχής και χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε σχετικό σχέδιο υλοποίησης και εξασφαλίστηκε η σχετική τεχνογνωσία από Εσθονούς εμπειρογνώμονες, με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2016. Ειδικότερα, το σχέδιο υλοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Την ετοιμασία εγγράφου πολιτικής και σχεδίου δράσης για την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τους βασικούς άξονες που διέπουν τη λειτουργία και υλοποίηση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, καθώς και τη δημιουργία σχετικού οικοσυστήματος, εμπλέκοντας σταδιακά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικούς οργανισμούς και τους πολίτες, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υιοθέτηση και η σωστή χρήση των ταυτοτήτων αυτών.

2. Τη διαδικασία για την προμήθεια και για την παροχή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

3. Την παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που θα χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

4. Την ενίσχυση και την αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται και να διευκολύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και υπογραφών.

5. Τον επικοινωνιακό σχεδιασμό για την προβολή και την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, την εκπαίδευση των πολιτών και την προσαρμογή των διαδικασιών των τμημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για την ετοιμασία όλων των υπό αναφορά νομοθετημάτων υπήρξε συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Όπως ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι των πιο πάνω υπουργείων, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες ο εποπτικός φορέας, δηλαδή το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), θα εποπτεύει τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό.

Στο πλαίσιο της μελέτης των κανονισμών, μέλη της επιτροπής προέβηκαν σε παρατηρήσεις σε σχέση με επιμέρους πρόνοιές τους με τις οποίες συμφώνησε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, γι’ αυτό και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στο οποίο επέφερε, μεταξύ άλλων, νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεις, καθώς και τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διατύπωσης των προνοιών τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως το κείμενό τους έχει αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων