Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Ευανθία Σάββα Πανίκος Λεωνίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 30ή Μαΐου 2018.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά οι νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν πρόσφατα στην ΕΠΑ, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα καθήκοντα και ευθύνες των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού, Λειτουργού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού οι πρόνοιες που παραπέμπουν συγκεκριμένα στην περί προστασίας του ανταγωνισμού νομοθεσία και στην περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων νομοθεσία αντικαθίστανται με διευρυμένη πρόνοια, η οποία παραπέμπει στις σχετικές με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας νομοθεσίες χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους, ώστε, σε περίπτωση μελλοντικής ανάθεσης νέων αρμοδιοτήτων, να μην είναι απαραίτητη κάθε φορά η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις.

Περαιτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α10-Α11, περιλήφθηκε ως πλεονέκτημα, πέραν της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα προστασίας του ανταγωνισμού, η κατοχή τέτοιου τίτλου στην Οικονομετρία, αφού πρόκειται για κλάδο που θεωρείται χρήσιμος για τη διεκπεραίωση των εργασιών της ΕΠΑ.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Οικονομικού Λειτουργού στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή είχε επισημανθεί και από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, αφενός, ενιαιοποιήθηκαν τα απαιτούμενα προσόντα για πρώτο διορισμό με τα προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή, σύμφωνα με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό των σχεδίων υπηρεσίας και υπό το φως σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και, αφετέρου, περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που περιλαμβάνονται στις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών και κατείχαν προηγουμένως τη θέση Δημοσιονομικού Λειτουργού θα μπορούν να είναι υποψήφιοι, έστω και αν κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέμα διαφορετικό από αυτά που καθορίζονται στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για την εν λόγω θέση, δηλαδή σε θέμα άλλο από τα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά. Ειδικότερα, η συμπερίληψη της εν λόγω σημείωσης κατέστη αναγκαία λόγω του ότι το 2004 οι θέσεις Δημοσιονομικού Λειτουργού ενοποιήθηκαν με τις θέσεις Οικονομικού Λειτουργού και κατά συνέπεια σήμερα στην πυραμίδα των Οικονομικών Λειτουργών υπηρετούν υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνταν για το διορισμό στη θέση Δημοσιονομικού Λειτουργού, όπως πανεπιστημιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση, νομικά ή άλλο θέμα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, διευρύνθηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες, ώστε αυτά να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα του υπουργείου, ενώ στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, πέραν του πανεπιστημιακού διπλώματος στα οικονομικά, συμπεριλήφθηκε το πανεπιστημιακό δίπλωμα στα χρηματοοικονομικά.

Τέλος, στα σχέδια υπηρεσίας για τις δύο πιο πάνω θέσεις περιλήφθηκε, ως πλεονέκτημα, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά ή σε κλάδο των οικονομικών ή στα χρηματοοικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη δημόσια διοίκηση ή στις διοικητικές επιστήμες ή στις ευρωπαϊκές σπουδές, ενώ διευρύνθηκε το απαιτούμενο προσόν της γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε, πέραν της αγγλικής γλώσσας, να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αποτελεί τη μετονομασία της θέσης Λειτουργού Ελέγχου Α΄ στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, της οποίας η λειτουργία τερματίστηκε και το προσωπικό της μεταφέρθηκε στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω θέση, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii), παραμένει κενή από το 2014 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα που περιλαμβάνονται στις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, λόγω του ότι στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών υπηρετούν είκοσι πέντε υπάλληλοι από τους οποίους οι πέντε δεν κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, αλλά κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχίας στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (Accounting Higher του LCCI) και οι οποίοι πριν από τη μεταφορά τους στη δημόσια υπηρεσία είχαν μεν το δικαίωμα να προαχθούν στη θέση της αμέσως ανώτερης βαθμίδας, αφού όμως συμπλήρωναν περισσότερα έτη υπηρεσίας απ’ ό,τι οι πτυχιούχοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας, προκειμένου να διατηρήσουν οι εν λόγω υπάλληλοι το δικαίωμά τους για προαγωγή, περιλήφθηκαν διαζευκτικά προσόντα, δηλαδή πανεπιστημιακό δίπλωμα και πενταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση ή πιστοποιητικό επιτυχίας στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (Accounting Higher του LCCI) και δεκαετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ και Λειτουργού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν, καθώς και ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος, που δημιουργήθηκε με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα των εν λόγω θέσεων να περιληφθούν όλες οι ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Περαιτέρω, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή, έπειτα από σχετική επισήμανση του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη σημείωσης σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης ή στη γεωπονία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ή στο Συμβούλιο Γεωπόνων, αντίστοιχα.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση μίας θέσης, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2018 και αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα ανέλιξης της δομής των τεχνικών μηχανικών.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας που προτείνονται με τους πρώτους, δεύτερους, τέταρτους και πέμπτους κανονισμούς συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπή της ΜΕΠ, ενώ το σχέδιο υπηρεσίας που προτείνεται με τους τρίτους κανονισμούς συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο συντεχνιών του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ των προνοιών όλων των υπό συζήτηση κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

5 Ιουνίου 2018

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

2. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Διοίκηση - Θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Οικονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

3. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

4. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄, Λειτουργού Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

5. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων