Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, που έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, και με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο προτεινόμενος νόμος θα εφαρμόζεται παράλληλα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 και αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 και θα βρίσκεται αφενός σε σύγκλιση και αφετέρου θα συμπληρώνει τους εν λόγω κανονισμούς ως προς τις διατάξεις για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια σε αυτούς, όπως έχουν ρυθμιστεί από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προνοούνται τα εξής:

1. Το Τμήμα Τελωνείων ορίζεται ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των διατάξεων των υπό αναφορά Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει την εξουσία να αναστέλλει τη διάθεση ή να δεσμεύει εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τελούν ή θα έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μέχρις ότου διαπιστωθεί κατά πόσον αυτά είναι πράγματι εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

2. Θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις για οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται, είτε εν γνώσει του είτε όχι, σε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με την υποβολή διασάφησης για διάθεση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία προς εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, στην εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας και στην υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικά καθεστώτα, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

3. Θεσπίζονται περαιτέρω διατάξεις σε σχέση με εμπορεύματα για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια παραλαβής και τα οποία ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διαδικασία απόσυρσης και καταστροφής των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

4. Θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις για οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη μεταγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται οποιαδήποτε εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

5. Καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τα εμπορεύματα τα οποία διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δύναται να καταστραφούν υπό τελωνειακό έλεγχο, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους τα εμπορεύματα αυτά μπορεί να παραδοθούν προς ελεύθερη κυκλοφορία.

6. Καταργείται και αντικαθίσταται ο υφιστάμενος βασικός νόμος [Ν.133(Ι)/2006].

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στόχος του νομοσχεδίου είναι όπως μέσω των εξουσιών που παραχωρούνται στο Τμήμα Τελωνείων παρεμποδίζεται η παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η διάθεσή τους στην αγορά, χωρίς όμως να παρακωλύεται η ελεύθερη διεξαγωγή του νόμιμου εμπορίου.

Σημειώνεται ότι ο κοινοτικός κανονισμός ως νομοθετικό μέσο έχει άμεση ισχύ και δεσμεύει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία ως προς όλες τις διατάξεις του από την ημερομηνία που αυτός τέθηκε σε ισχύ, αφού από την ημερομηνία αυτή ουσιαστικά εξομοιώνεται με εσωτερική νομοθεσία για την οποία απαιτούνται απλώς εφαρμοστικά μέτρα χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεών του σε ημεδαπή νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, καθώς και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

5 Ιουνίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων