Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και στις 7 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΑΣΔΥΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων (6,656%) και των τιμαριθμικών αυξήσεων (27,99%) που παραχωρήθηκαν κατά καιρούς στους εργαζόμενους στην κρατική υπηρεσία στους ετήσιους βασικούς μισθούς τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής:

1. Οι μισθοί στην κρατική υπηρεσία υπολογίζονται με βάση τον ετήσιο βασικό μισθό, στον οποίο προστίθενται οι γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα, ενώ στις περιπτώσεις των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, αντί ποσοστιαίων αυξήσεων, διασφαλίζεται η καταβολή ελάχιστου ποσού για τις εν λόγω αυξήσεις (κατώτατα όρια).

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διαφάνεια και στην καλύτερη κατανόηση της μισθοδοσίας που ισχύει στην κρατική υπηρεσία, αφού οι νέοι βασικοί μισθοί θα αντανακλούν καλύτερα τον ακαθάριστο μισθό που καταβάλλεται στους υπαλλήλους και αξιωματούχους της κρατικής υπηρεσίας, καθώς και στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν μόνο την κρατική υπηρεσία, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύουν μισθοδοτικές κλίμακες με μικρές διαφορές σε σχέση με την κρατική υπηρεσία, π.χ. διαφορετικά κατώτατα όρια για παραχώρηση γενικών αυξήσεων. Μετά την ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα κληθεί να υιοθετήσει ανάλογες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους συμφωνίες οι οποίες έλαβαν χώρα μετά από κοινωνικό διάλογο.

4. Για σκοπούς διασφάλισης ότι οι προσαυξήσεις μεταξύ των βαθμίδων της ίδιας κλίμακας θα παραμείνουν ισοϋψείς και λόγω του γεγονότος ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την καταβολή των μισθών από το Γενικό Λογιστήριο δεν επιτρέπει τη χρήση δεκαδικών ψηφίων για τον υπολογισμό του ετήσιου βασικού μισθού, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύψει μικρή στρογγυλοποίηση στους μισθούς προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Η ενδεχόμενη μείωση περιορίζεται σε €1 ετησίως και η ενδεχόμενη αύξηση μέχρι €5 ετησίως, ανά υπάλληλο, με αποτέλεσμα η πρόσθετη ετήσια δαπάνη να εκτιμάται περίπου στις €53.000.

5. Ο ετήσιος βασικός μισθός των υπαλλήλων που βρίσκονται προσωρινά εκτός βαθμίδας στη μισθοδοτική τους κλίμακα, είτε γιατί προήχθησαν είτε γιατί ανελίχθηκαν σε υψηλότερη συνδυασμένη κλίμακα, θα στρογγυλοποιηθεί κατά την ημερομηνία ενσωμάτωσης των αυξήσεων προς το πλησιέστερο ευρώ προς τα πάνω.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν την ενσωμάτωση στους ετήσιους βασικούς μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων των γενικών αυξήσεων (6,656%) και των τιμαριθμικών αυξήσεων (27,99%), οι οποίες ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ιδίους, αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση έγινε κατά το έτος 2005 και συναφώς ενσωματώθηκαν γενικές αυξήσεις ποσοστού ύψους 44,447% και τιμαριθμικές αυξήσεις ποσοστού ύψους 220% που είχαν παραχωρηθεί στους δημόσιους υπαλλήλους παλαιότερα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και σημείωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ετοιμασία του λογισμικού για σκοπούς υλοποίησης των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Οι εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου, της ΠΑΣΥΔΥ και της ΑΣΔΥΚ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων ο αντίκτυπος των προτεινόμενων ρυθμίσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2018 και ο τρόπος εφαρμογής από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αντίστοιχων ρυθμίσεων.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να δημιουργήσουν οποιαδήποτε επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των διαθέσιμων πιστώσεων θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία για την εξασφάλιση των πρόσθετων πιστώσεων.

2. Ορισμένοι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφαρμόζουν ήδη αντίστοιχες ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των σχετικών αυξήσεων στους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων τους. Παράλληλα, όλοι οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης της εν λόγω πρακτικής, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, στην έκταση που ο προτεινόμενος νόμος τεθεί σε εφαρμογή και προκύψει οποιαδήποτε ασυμβατότητα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, η διοίκηση θα εφαρμόζει την υπό ψήφιση νομοθεσία σε συνδυασμό με τον κρατικό προϋπολογισμό. Συναφώς, ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά πόσο ενδείκνυται αλλαγή στη μορφή του προϋπολογισμού εκεί όπου τα αντίστοιχα ποσά διαφοροποιούνται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανέφερε ότι εμμέσως πλην σαφώς τροποποιείται ο προϋπολογισμός και επομένως η νέα νομοθεσία υπερισχύει στην έκταση που υπάρχει συμβατότητα.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2018, ενημέρωσε την επιτροπή για την ανάγκη διόρθωσης ορισμένων τυπογραφικών λαθών που εντοπίστηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου ύστερα από την επίσημη κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

29 Μαΐου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων