Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018» και «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 7, 14 και την 21η Μαΐου του 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ιδίου υπουργείου, η πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός και των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Εφοριακό Συμβούλιο αναφορικά με ιεραρχικές προσφυγές που υποβάλλονται σε αυτό να δημοσιοποιούνται.

Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από τη φορολογία που του έχει επιβληθεί και δεν έχει επιτύχει συμφωνία με τον Έφορο Φορολογίας για το εν λόγω θέμα έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο εναντίον της εν λόγω απόφασης. Συναφώς, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια προτείνονται σχετικές τροποποιήσεις στις αντίστοιχες νομοθεσίες, ώστε, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού, όλες οι εν λόγω αποφάσεις του Εφοριακού Συμβουλίου να δημοσιοποιούνται. Περαιτέρω, στα νομοσχέδια, όπως αυτά έχουν τελικά τροποποιηθεί, προνοείται αναδρομική ισχύς από τις 2 Ιανουαρίου 2000, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοσιοποίηση όλων των μέχρι σήμερα εκδοθεισών αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων επιδιώκεται αφενός μεν η μείωση των ιεραρχικών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου, μέσω της ενημέρωσης επαγγελματικών κυρίως ομάδων που ασχολούνται με φορολογικά θέματα για το περιεχόμενό τους, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιας φύσεως προσφυγές οι οποίες ενδεχομένως να είναι αχρείαστες, αφετέρου δε η περαιτέρω εμπέδωση του Εφοριακού Συμβουλίου στη συνείδηση του φορολογούμενου πολίτη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των εν λόγω νομοσχεδίων κατατέθηκε υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα αντιβαίνει στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001] και συνεπώς, σύμφωνα με σχετική εισήγηση, η δημοσίευση πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις αφορούν νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα, εκτός εάν το φυσικό πρόσωπο συγκατατεθεί στη δημοσίευση.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας μελετήσει το ως άνω ζήτημα και ενημερωθεί σχετικά για τις αποφάσεις του.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η δημοσιοποίηση αποφάσεων του είδους των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου αποτελεί συνήθη πρακτική σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά και για όλα τα δικαστικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Εφοριακό Συμβούλιο και με την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού έχει μελετήσει το θέμα, έχει καταλήξει ότι ο γενικός κανόνας είναι να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις ως έχουν, δηλαδή με όλα τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει τη σχετική ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο και χωρίς να διαπιστώνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Ως εκ τούτου, έχει διαφανεί ότι η επιφύλαξη της επιτρόπου, όπως αυτή έχει τεθεί με το υπόμνημά της ως προς τα δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύει στις περιπτώσεις φορολογικών στοιχείων, αφού δεν αφορά συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Εφόσον το Εφοριακό Συμβούλιο αποτελεί ένα σώμα με εξουσίες οιονεί δικαστικές, η δημοσιοποίηση των αποφάσεών του είναι επιβεβλημένη. Συνακόλουθα, εφόσον πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στο δικαστήριο όπως διατηρηθεί η ανωνυμία του, θα πρέπει κατ’ ανάλογο τρόπο να έχει το δικαίωμα να πράξει αυτό και όσον αφορά τις αποφάσεις του εν λόγω σώματος, ήτοι κατά το χρόνο που υποβάλλει την ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο.

Συναφώς, η εν λόγω επιστολή καταλήγει με εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου όπως στο δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο προστεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία «Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο δύνανται να αιτούνται γραπτώς στο Εφοριακό Συμβούλιο κατά την υποβολή της ιεραρχικής προσφυγής όπως διασφαλιστεί η ανωνυμία τους κατά την έκδοση και δημοσιοποίηση της απόφασης».

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών και συνεπώς το κείμενο του σχετικού νομοσχεδίου έχει τροποποιηθεί αναλόγως. Επιπρόσθετα, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, αποφάσισε τη διαγραφή της λέξης «δύναται» από το κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου, έτσι που το Εφοριακό Συμβούλιο υποχρεωτικά να δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις που εκδίδει.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τα νομοσχέδια στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

29 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων