Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, για την υπό αναφορά πρόταση νόμου υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος σχετική έκθεση της επιτροπής, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, ωστόσο η συζήτησή της, η οποία ήταν ορισμένη για τις 4 Μαΐου 2018, αναβλήθηκε με σκοπό την επανεξέτασή της από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε o Έφορος Φορολογίας να έχει εξουσία να τροποποιεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης κάθε κατηγορίας φορολογουμένων, όπως και τις προθεσμίες καταβολής της αυτοφορολογίας, και να καθορίζει προθεσμίες άλλες από τις προβλεπόμενες, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο.

Στο στάδιο της επανεξέτασης της πρότασης νόμου μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας να παρατείνει τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης σε συσχετισμό με τις διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων.

Συναφώς, ο εισηγητής της πρότασης νόμου δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι η παροχή επαρκούς χρόνου στους φορολογουμένους να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς εγγραφή τους στο Taxisnet, δεδομένης της σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από την οικεία νομοθεσία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τούδε και εις το εξής ηλεκτρονικά.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς παραχωρείται παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, διάρκειας τριών μηνών, όταν αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Περαιτέρω, ο Έφορος Φορολογίας, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, στις περιπτώσεις που το έκρινε σκόπιμο, παρέτεινε με σχετική ανακοίνωσή του την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και εταιρειών, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται σχετική διάταξη στην οικεία νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική αρμόδια, δεδομένου ότι από το φορολογικό έτος 2017 και εντεύθεν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις ηλεκτρονικά, ενδέχεται να δημιουργηθούν δυσκολίες, καθότι οι φορολογούμενοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να εγγραφούν στο σχετικό μηχανογραφικό σύστημα. Συναφώς, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Φορολογίας να παρατείνει πέραν των τριών μηνών τις προβλεπόμενες ήδη στην οικεία νομοθεσία προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σε εκείνες τις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

Επιπροσθέτως, όπως η ίδια ανέφερε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Φορολογίας να παρατείνει τις προβλεπόμενες προθεσμίες καταβολής του φόρου, ώστε αυτές να ευθυγραμμίζονται με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Στο πλαίσιο της διεξαχθείσας συζήτησης μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην παραχώρηση εξουσίας στον Έφορο Φορολογίας να καθορίζει, πέραν των προβλεπομένων προθεσμιών, ξεχωριστές ημερομηνίες υποβολής φορολογικής δήλωσης κάθε επαγγελματικής ομάδας, κρίνοντας ότι αυτές πρέπει να απαλειφθούν από το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, καθότι, όπως ανέφεραν, όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης από το νόμο.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου αποφάσισε να τροποποιήσει το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, ώστε να απαλειφθούν οι πρόνοιες που αφορούν στη δυνατότητα του Εφόρου Φορολογίας να καθορίζει ξεχωριστή για κάθε επαγγελματική ομάδα ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, πέραν των ήδη προβλεπομένων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου, όπως αυτή τελικά έχει τροποποιηθεί, στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

16 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων