Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Νίκος Νουρής Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Μαΐου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ)2016/1214 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας για τα κέντρα αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις αποσκοπούν στη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται στο Κέντρο Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με τις λεπτομερείς αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή, η οποία με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας είναι ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπός του, θα εξασφαλίζει ότι το Κέντρο Αίματος στο πλαίσιο εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας θα χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή διεύθυνση για την ποιότητα των φαρμάκων και της υγειονομικής περίθαλψης του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι οποίες δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις δεν αναμένεται να προκύψει κανένα κόστος, αφού το Κέντρο Αίματος και οι επαρχιακές τράπεζες αίματος εφαρμόζουν ήδη τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνονται στον οδηγό για την παρασκευή, την τήρηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των συστατικών του αίματος.

Σημειώνεται ότι η εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Απριλίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

15 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων