Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λιλλήκας
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε εφτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 28 Νοεμβρίου 2016 και 14 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς τους, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου, της αστυνομίας και η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου (ΕΑΣ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε αφενός να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και αφετέρου να διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από κινδύνους που ενέχει ο εν λόγω τομέας, προβλέποντας αυστηρούς κανονισμούς, καθώς και κατάλληλους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς εκ μέρους των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεχθεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία. Ο κρατικός έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το νομοσχέδιο συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η Βουλή των Αντιπροσώπων προτίθεται να το ψηφίσει σε νόμο και εν πάση περιπτώσει πριν από την εν λόγω ψήφιση.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο όπως αυτό έχει αρχικά κατατεθεί περιλαμβάνονται πρόνοιες που προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό του Υπουργού Οικονομικών ως υπεύθυνου για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μεταξύ της Δημοκρατίας και του παρόχου των τυχερών παιχνιδιών (πάροχος).

2. Την ανάθεση στην ΕΑΣ της αρμοδιότητας για τη διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας για την εξεύρεση κατάλληλου υποψήφιου παρόχου και την υποβολή εισήγησης για την επιλογή του.

3. Τη διαδικασία σύναψης και τερματισμού της σύμβασης μεταξύ της Δημοκρατίας και του παρόχου.

4. Τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας κατά αποκλειστικότητα και τη διάρκεια αυτής.

5. Την υποχρέωση του παρόχου για κατάθεση τραπεζικής εγγύησης και καταβολή τέλους για την εξασφάλιση άδειας κατά αποκλειστικότητα, το ύψος του οποίου, καθώς και ο τρόπος και χρόνος καταβολής του θα καθοριστούν στη σύμβαση.

6. Την πειθαρχική διαδικασία εναντίον του παρόχου και την επιβολή σχετικών κυρώσεων.

7. Την υποχρέωση του παρόχου να καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια που παρέχει.

8. Τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας του παρόχου με πράκτορα για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας λειτουργίας πρακτορείου για την παροχή των τυχερών παιχνιδιών εκ μέρους και για λογαριασμό του παρόχου, καθώς και την ετοιμασία κώδικα πρακτικής για τους πράκτορες και τα πρακτορεία.

9. Την οργάνωση, λειτουργία και παροχή των τυχερών παιχνιδιών.

10. Την προστασία του κοινού.

11. Τον έλεγχο και εποπτεία του παρόχου, των πρακτόρων και των πρακτορείων.

12. Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου.

13. Την υποχρέωση του παρόχου και των πρακτόρων να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο θα διατηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί εγκρίνεται εκ των προτέρων από την ΕΑΣ.

14. Τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου και την ετοιμασία εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.

15. Τον καθορισμό αδικημάτων και ποινών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η προώθηση του προτεινόμενου νόμου κρίθηκε αναγκαία, αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων αφορούσε παράβαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των κυπριακών αρχών, λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ έναντι των λοιπών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον με διακρατική συμφωνία ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το στοίχημα.

2. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο παροχής των εν λόγω παιχνιδιών στη Δημοκρατία περιέχει ελλείψεις όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του ίδιου του παρόχου, αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του τομέα, ώστε να τον καταστήσει συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από του όρους της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας αποστερούν από το κράτος σημαντικά έσοδα και δε ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα τυχερά παιχνίδια, αποφάσισε τον τερματισμό της διακρατικής συμφωνίας και τη ρύθμιση του όλου ζητήματος με νομοθεσία.

4. Το νομοσχέδιο αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα τυχερά παιχνίδια, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, την εφαρμογή αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα.

5. Η Δημοκρατία, μέχρι την πλήρη μεταρρύθμιση του νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθέτησε μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ασκείται προληπτικός έλεγχος επί του υφιστάμενου παρόχου από τριμελή επιτροπή ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γενικού Λογιστηρίου, της αστυνομίας, καθώς και η πρόεδρος της ΕΑΣ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εξέφρασε σωρεία απόψεων σε σχέση με το νομοσχέδιο, οι οποίες παρατέθηκαν αναλυτικά με σημειώματα ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016 και 28 Φεβρουαρίου και 23 Οκτωβρίου 2017. Ειδικότερα, στα εν λόγω σημειώματα τίθενται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

1. Τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού φορολόγησης του παρόχου των τυχερών παιχνιδιών και του ελάχιστου ποσού φόρου που πρέπει να αποδίδει ο πάροχος στο κράτος ετησίως.

2. Τη διαδικασία επιλογής του παρόχου των τυχερών παιχνιδιών.

3. Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του κράτους με τον υποψήφιο πάροχο.

4. Την ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση ή απόρριψη της πρότασης της ΕΑΣ σε σχέση με την επιλογή του παρόχου.

Σημειώνεται ότι, με ηλεκτρονικό μήνυμα που διαβιβάστηκε στην επιτροπή στις 25 Οκτωβρίου 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι δε διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή σχετικά με τα ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των παρόχων που θα προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια.

2. Την αρμόδια αρχή που θα έχει την ευθύνη διαχείρισης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τον πάροχο, καθώς και τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

3. Το ύψος του ποσοστού της φορολόγησης του παρόχου και το ύψος του ποσοστού των χορηγιών που θα προορίζονται για δραστηριότητες αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος στη Δημοκρατία.

4. Τον τύπο των παρεχόμενων τυχερών παιχνιδιών από τον πάροχο.

5. Το ύψος του ποσοστού της τραπεζικής εγγύησης την οποία πρέπει να καταθέτει ο πάροχος.

6. Την εξουσία της ΕΑΣ να καθορίζει τον αριθμό των πρακτορείων του παρόχου.

7. Τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου και τη συμμετοχή εκπροσώπου της τριμελούς επιτροπής ελέγχου στις συνεδριάσεις αυτές.

8. Την εξουσία της ΕΑΣ να εγκρίνει την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος από τον πάροχο για σκοπούς τήρησης των τραπεζικών του λογαριασμών.

9. Την προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος υποβάλλει τους τελικούς του λογαριασμούς στην ΕΑΣ.

Συναφώς, στη βάση των διαμειφθέντων κατά τις συνεδρίες της επιτροπής και αφού λήφθηκαν υπόψη τόσο οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων όσο και οι εισηγήσεις της επιτροπής, στο κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί και διαβιβαστεί στο αρμόδιο υπουργείο για σκοπούς κοινοποίησής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σχέδιο τεχνικού κανόνα, όπως ορίζεται από τη σχετική Οδηγία, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κυριότερες πρόνοιες:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του εξουσιοδοτεί συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομικών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου σχετικά με τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, τη λειτουργία και την παροχή των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτά θα ρυθμιστούν ειδικότερα στους σχετικούς ειδικούς κώδικες πρακτικής. Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του και ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών ως γραμματέα.

2. Τα τυχερά παιχνίδια καθορίζονται ρητά στη σύμβαση και αποτελούν όρο της παραχώρησης άδειας κατά αποκλειστικότητα και περιλαμβάνουν παιχνίδια κατηγορίας αριθμολαχείου, τα οποία αφορούν την ορθή πρόβλεψη τυχαίων αριθμών που προκύπτουν με κλήρωση μέσω ενός συστήματος παιχνιδιού, καθώς και παιχνίδια τα οποία βασίζονται στη σωστή πρόβλεψη συνδυασμών αποτελεσμάτων αθλητικών γεγονότων με μεταβλητές αποδόσεις.

3. Η συντονιστική επιτροπή κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο ο υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα. Σε περίπτωση που κρίνει τον υφιστάμενο πάροχο κατάλληλο για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και στη συνέχεια ο υπουργός υποβάλλει το όνομα του υφιστάμενου παρόχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Σε περίπτωση που η συντονιστική επιτροπή κρίνει ότι ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και, αφού περιορίσει τον αριθμό των προεπιλεγέντων προσώπων σε πέντε το πολύ, διεξάγει για τον κάθε υποψήφιο έρευνα δέουσας επιμέλειας.

Με βάση τα αποτελέσματα, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα και στη συνέχεια ο υπουργός υποβάλλει το όνομα του επιλεγέντος υποψηφίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Σημειώνεται ότι η άδεια που παραχωρείται κατά αποκλειστικότητα δε μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο ούτε είναι δυνατό να υποθηκευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

4. Για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, ο πάροχος καταβάλλει προς τη Δημοκρατία τέλος το οποίο είναι πληρωτέο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο. Το ύψος του τέλους, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται στη σύμβαση και αποτελούν όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα. Η διάρκεια της άδειας κατά αποκλειστικότητα καθορίζεται στη σύμβαση και η παράβαση του όποιου όρου καθιστά την εν λόγω άδεια ανακλητέα από την ΕΑΣ. Ο πάροχος, ταυτόχρονα με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται πιο πάνω, υποβάλλει στην ΕΑΣ τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα ίση με το πέντε τοις εκατόν (5%) του αναμενόμενου ετήσιου κύκλου εργασιών του.

5. Ο πάροχος καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια που διενεργούνται τόσο από αυτόν όσο και από τους πράκτορές του, ο οποίος είναι πληρωτέος από τον πάροχο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το ποσό του φόρου καθορίζεται σε είκοσι δύο και μισό τοις εκατόν (22,5%) επί του μικτού κέρδους του παρόχου από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών για έκαστη λογιστική περίοδο.

6. Ο πάροχος υποχρεούται να καταβάλει χορηγίες ύψους πέντε τοις εκατόν (5%) επί του μικτού του κέρδους από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών σε δραστηριότητες στη Δημοκρατία, αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος. Το ύψος των χορηγιών καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Ποσοστό πενήντα τοις εκατόν (50%) αυτού προτείνεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις εκπροσώπους της Δημοκρατίας που διορίζονται για τριετή θητεία μετά από κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και από δύο εκπροσώπους του παρόχου.

β. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτού προτείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου.

γ. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτού προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο του παρόχου.

7. Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο ποσό που εισπράττεται από τη Δημοκρατία είναι μικρότερο από το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), ο πάροχος, με τη λήξη του έτους, υποχρεούται εντός του επόμενου μήνα να καταβάλει στη Δημοκρατία το ποσό που υπολείπεται, για να συμπληρώσει το προαναφερόμενο ποσό.

8. Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος δεν καταβληθεί από τον πάροχο εντός του καθορισμένου χρόνου, τότε προστίθεται σε αυτόν χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου και ο οφειλόμενος φόρος συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας.

9. Ο πάροχος με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου δύναται, για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και παροχή των τυχερών παιχνιδιών, να συνάπτει συμφωνία με πράκτορα για τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας για την παροχή εκ μέρους του τυχερών παιχνιδιών.

10. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου συντάσσεται κώδικας πρακτικής, που εφαρμόζεται από τους πράκτορες και τα πρακτορεία, ο οποίος διαβιβάζεται προς έγκριση στην ΕΑΣ, η οποία, εφόσον συμφωνήσει με το περιεχόμενό του, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση και έκδοση σχετικού διατάγματος.

11. Ο πάροχος με τη λήξη κάθε πέντε ετών οργάνωσης και λειτουργίας παροχής τυχερών παιχνιδιών προσλαμβάνει ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, για να διεξάγει έρευνα, προκειμένου να αξιολογήσει τον αριθμό των πρακτορείων σε σχέση με τη δημογραφική και πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών της Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική πολιτική της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια κοινοποιεί στην ΕΑΣ τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονομικών.

12. Η ΕΑΣ, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δύναται να εισέρχονται ελεύθερα σε πρακτορείο καθ’ οιονδήποτε χρόνο και χωρίς ειδοποίηση για σκοπούς διερεύνησης, ελέγχου και εποπτείας της συμμόρφωσης του παρόχου, του πράκτορα, του υπεύθυνου προσώπου ή/και τυχόν προσωπικού του πρακτορείου με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Κάθε πάροχος, πράκτορας και υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο στους πιο πάνω, καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο του ζητηθεί. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ένοχα ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή σε αμφότερες τις ποινές.

13. Η εμπορική επικοινωνία που εφαρμόζεται από τον πάροχο πρέπει να εντάσσεται σε ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, ενώ επιβάλλεται να είναι λελογισμένη και να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι απαιτείται, προκειμένου οι καταναλωτές να κατευθύνονται στα νόμιμα δίκτυα παροχής τυχερών παιχνιδιών, και να προάγεται ταυτόχρονα το υπεύθυνο παιχνίδι, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται από την ΕΑΣ.

14. Η ΕΑΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται οποτεδήποτε, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, να πραγματοποιεί έλεγχους συμμόρφωσης της εμπορικής επικοινωνίας του παρόχου με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου και του κώδικα πρακτικής και να επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση.

15. Η είσοδος στο πρακτορείο και η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται και ο πράκτορας ή υπάλληλός του, τηρουμένων και των σχετικών οδηγιών της ΕΑΣ, έχει εξουσία να προβαίνει σε ελέγχους, όσον αφορά την ηλικία του παίκτη ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

16. Στον πάροχο ή πράκτορα ή υπάλληλό τους απαγορεύεται να παρέχουν πίστωση ή έκπτωση σε παίκτη για τη συμμετοχή του σε τυχερά παιχνίδια.

17. Η ΕΑΣ είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία του παρόχου, των πρακτόρων, καθώς και όλων των προσώπων που αναμειγνύονται στην οργάνωση, λειτουργία και παροχή τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει του προτεινόμενου νόμου και γενικότερα η εύρυθμη εφαρμογή του.

18. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου (ΤΕΕ) για την καλύτερη εποπτεία και προληπτικό έλεγχο της εφαρμογής των όρων και διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, της άδειας κατά αποκλειστικότητα και της σύμβασης. Τα μέλη της ΤΕΕ επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία είναι εγνωσμένης εντιμότητας, έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν και δεν έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, με τον πάροχο ή με συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση ή εταιρεία ή οποιαδήποτε εξ αίματος συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον με τον πάροχο. Η θητεία των μελών της ΤΕΕ είναι τριετής χωρίς δυνατότητα επαναδιορισμού.

19. Η ΤΕΕ στα πλαίσια του προληπτικού της ελέγχου επί του παρόχου, εκπροσωπείται τουλάχιστον με ένα εκ των μελών της στις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου, εφόσον σε αυτές συζητείται θέμα που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Η ΤΕΕ υποβάλλει στην ΕΑΣ ανά εξάμηνο τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο εξάμηνο και, αν συντρέχει λόγος, η ΤΕΕ δύναται να υποβάλει στην ΕΑΣ και ενδιάμεσες τακτικές εκθέσεις.

20. Ο κάθε πάροχος και πράκτορας διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς ξεχωριστά από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή συμφέροντα που δυνατό να έχει για όλες τις εισπράξεις και τις τραπεζικές συναλλαγές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια και παρέχει στην ΕΑΣ έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται προς το εγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, με σκοπό την εξουσιοδότηση της ΕΑΣ να λαμβάνει αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων του λογαριασμού του, μόνο για σκοπούς έλεγχου των συναλλαγών που αφορούν τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια. Ο πάροχος στην ετήσια συνέλευσή του διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για λογιστικό έλεγχο των λογιστικών του αρχείων και οικονομικών δηλώσεων και υποβάλλει στην ΕΑΣ, εντός έξι μηνών από το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης ελέγχου, καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναφορές ζητούνται από την ΕΑΣ.

Με βάση επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2018, το νομοσχέδιο διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η ίδια και τα λοιπά κράτη μέλη να το εξετάσουν και σε περίπτωση ένστασής τους να ανταποκριθούν αναλόγως. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η περίοδος αναμονής (status quo) των τριών μηνών, κατά την οποία το κοινοποιόν κράτος μέλος δεν μπορεί να υιοθετήσει το νομοσχέδιο, παρήλθε στις 2 Απριλίου 2018, χωρίς να έχει ληφθεί οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση ή αιτιολογημένη γνώμη, επομένως η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεκπεραίωση σειράς ενεργειών, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η αντικατάσταση της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας από τη νέα σύμβαση που θα υπογραφεί με τον επόμενο πάροχο, καθώς και τις διάφορες επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο διεξαγωγής των εν λόγω παιχνιδιών.

Τέλος, στην επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο κατά την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν πρέπει να υποστεί οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, αφού, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία, σε περίπτωση που ένα κοινοποιηθέν νομοσχέδιο τεχνικού κανονισμού υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά την ψήφισή του, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να το κοινοποιήσουν εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εφαρμογή νέας περιόδου αναμονής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί, στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

16 Μαΐου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων