Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Μη μέλη επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου και στις 26 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ονόματα των αλλοδαπών οι οποίοι τιμητικά έχουν πολιτογραφηθεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και των αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί, χωρίς να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στον εν λόγω βασικό νόμο για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς προαγωγής της διαφάνειας και του ελέγχου σε σχέση με την εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρνησης για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή της εν λόγω ρύθμισης αποτελεί αναγκαίο μέτρο, δεδομένου ότι στην εν ισχύι νομοθεσία δεν προβλέπεται η κατάθεση των υπό αναφορά σχεδίων στη Βουλή για έγκριση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών ανάμεσα σε άλλα δήλωσαν στην επιτροπή ότι τα ονόματα των αιτούντων πολιτογράφηση δημοσιοποιούνται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους στο στάδιο της κατάθεσης της αίτησής τους για σκοπούς υποβολής τυχόν ενστάσεων από άλλα πρόσωπα για την παραχώρηση προς αυτούς της κυπριακής υπηκοότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των προσώπων που έχουν τελικά πολιτογραφηθεί τιμητικά για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή/και ως αλλοδαποί επιχειρηματίες και επενδυτές ενδέχεται να δημιουργεί άνιση μεταχείριση υπέρ των προσώπων που πολιτογραφούνται με βάση τη συνήθη διαδικασία πολιτογράφησης, δεδομένου ότι αναφορικά με αυτά δεν προτείνεται να τεθεί σε ισχύ ανάλογη πρόνοια.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δήλωσε στην επιτροπή ότι η εκ νέου δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στο στάδιο της υποβολής της αίτησης για πολιτογράφηση θα συνιστά απαίτηση καθ’ υπέρβαση της θεμελιώδους αρχής της αναλογικότητας. Επιπρόσθετα, εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις όσον αφορά την υφιστάμενη διαδικασία ενημέρωσης της Βουλής για τις υπό αναφορά κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, η οποία, με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων. Συναφώς, εισηγήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, έτσι που η απόφαση για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας να μην υλοποιείται, σε περίπτωση που δεν προηγήθηκε η ενημέρωση της Βουλής εντός συγκεκριμένου εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διατύπωσε την άποψη ότι η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση δεν εγείρει οποιοδήποτε νομικό ή συνταγματικό θέμα. Περαιτέρω, επισήμανε ότι τα ονόματα των προσώπων που έχουν πολιτογραφηθεί δε συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, τοποθετούμενος επί της θέσης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενδεχόμενη δυσμενή διάκριση σε βάρος των προσώπων που έχουν πολιτογραφηθεί τιμητικά για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή/και ως αλλοδαποί επιχειρηματίες και επενδυτές, υποστήριξε πως, δεδομένου ότι με την πρόταση νόμου εισάγεται ρύθμιση η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις χορήγησης κυπριακής υπηκοότητας, δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, σύμφωνα με την οποία τυγχάνουν ίσης ή ομοιόμορφης μεταχείρισης οι πολίτες που τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και κατά συνέπεια διαφορετικής μεταχείρισης οι πολίτες που τελούν υπό διαφορετικές ή ειδικές συνθήκες.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, η τελευταία ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με ποικίλα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

3. Το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση της πρότασης νόμου.

 

 

 

18 Απριλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων