Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Στέλλα Κυριακίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γιώργος Λουκαΐδης
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Προκοπίου Παύλος Μυλωνάς
Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2018, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Μαρτίου 2018 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 16 Απριλίου 2018 κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που είναι δυνατό να διοριστούν στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

2. Τροποποίηση της σχετικής διάταξης του βασικού νόμου που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ώστε η προβλεπόμενη σε αυτή δήλωση συμφέροντος προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στην οποία προβαίνουν οι πιο πάνω κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους αναφορικά με επιχειρήσεις που τυχόν διατηρούν, να αφορά επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, εκτίθενται αυτούσιοι πιο κάτω:

«Το εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 του Νόμου προβλέπουν τα εξής:

“8.-(1) Δεν διορίζεται, ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του έχει οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού ή έχει συγγενή μέχρι τον τέταρτο (4ο) βαθμό συγγένειας που ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

(2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις που διατηρούν, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να κρίνει το βαθμό συνάφειάς τους με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.”.

Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το εδάφιο (2) του άρθρου 8 αντικαθίστατο από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“(2) Για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του τυχόν συμφέροντός τους σε συναφείς επιχειρήσεις που διατηρούν με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.”.

Σκοπός της πιο πάνω τροποποίησης ήταν η διόρθωση της ανακολουθίας που υπάρχει μεταξύ των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 του Νόμου. Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε οι δηλώσεις συμφέροντος που υποβάλλονται προς το Υπουργικό Συμβούλιο να αφορούν τις συναφείς επιχειρήσεις με τις δραστηριότητες του Οργανισμού όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8. Παρατηρείται ότι, ενώ στο εδάφιο (1), για σκοπούς ελέγχου του ασυμβίβαστου του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου, γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον “σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού”, το εδάφιο (2) αντιθέτως αναφέρεται σε δήλωση συμφέροντος για κάθε επιχείρηση που διατηρούν τα πρόσωπα αυτά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με τροπολογία δεν συμπεριέλαβε την πιο πάνω τροποποίηση του άρθρου 8 στο Νόμο που ψήφισε.

Η μη τροποποίηση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 8 έχει ως αποτέλεσμα τη μη διόρθωση της ανακολουθίας που υπάρχει μεταξύ των πιο πάνω αναφερόμενων εδαφίων. Η διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων του άρθρου 8 θα δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία επιλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αφού το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 θα μπορεί να διορίζει ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε ο ή η σύζυγος αυτού δεν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, ενώ με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να ελέγχει το βαθμό της συνάφειας οποιασδήποτε επιχείρησης τα πρόσωπα αυτά διατηρούν με τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η εν λόγω ανακολουθία προκαλεί σύγχυση ως προς το ποια είναι η ορθή εφαρμογή του Νόμου και ως προς το τι καλείται να ελέγξει το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8, για να διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Περαιτέρω, οι υφιστάμενες διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του Νόμου οδηγούν σε διαφορετική μεταχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με άλλα διοικητικά συμβούλια Οργανισμών, καθότι στα τελευταία το θέμα του ασυμβίβαστου ελέγχεται μόνο σε σχέση με τις συναφείς επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν τα διοικητικά συμβούλια και όχι για κάθε επιχείρηση που αυτά διατηρούν. Παραπέμπω στο άρθρο 3Β του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988, ως έχει τροποποιηθεί, το οποίο για το θέμα του ασυμβίβαστου αναφέρεται μόνο στις συναφείς επιχειρήσεις και όχι σε οποιαδήποτε επιχείρηση διατηρούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.».

Στο πλαίσιο επανεξέτασης του όλου θέματος, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η υπό συζήτηση ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διορθωθεί μία ανακολουθία που υπάρχει στη διάταξη του βασικού νόμου, που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, έκρινε σκόπιμο όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του αναπεμφθέντος νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

19 Απριλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων