Αρχείο

    

Κυκλοφόρησαν στην Ολομέλεια 30/03/2018

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που Προέρχονται από Πλοία και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Τορναρίτης Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Ελένη Σταύρου Άγγελος Βότσης
Γιώργος Λουκαΐδης Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 20 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. To Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αρχικά κατατέθηκε είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που Προέρχονται από Πλοία, η οποία υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 13η Φεβρουαρίου 2004 κατόπιν έγκρισης της προσχώρησης της Δημοκρατίας με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 81.740, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016.

2. Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του υπό εξέταση νομοσχεδίου, καθώς και του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης.

3. Η επιβολή υποχρέωσης στον πλοίαρχο και στον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου να τηρούν γενικά τις πρόνοιες της σύμβασης, να διαθέτουν και να τηρούν σχέδιο διαχείρισης θαλασσέρματος και μητρώου θαλασσέρματος, να διεξάγουν διαχείριση θαλασσέρματος και να πραγματοποιούν ανταλλαγή θαλασσέρματος και διαχείριση ιζημάτων για πλοία κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

4. Η επιβολή υποχρέωσης στην αρμόδια αρχή και στην Αρχή Λιμένων Κύπρου να διασφαλίζουν και να παρέχουν τις αναγκαίες σύμφωνα με τη σύμβαση εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις για την υποδοχή, συλλογή, μεταφορά, διάθεση και τελική επεξεργασία ιζημάτων.

5. Η ανάθεση αρμοδιότητας στην αρμόδια αρχή για επιθεώρηση κυπριακών πλοίων, έκδοση και θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού στα κυπριακά πλοία κατόπιν επιθεώρησης, έγκριση σχεδίων διαχείρισης θαλασσέρματος και χορήγηση εξαιρέσεων σε κυπριακά πλοία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

6. Η παραχώρηση εξουσιών στους επιθεωρητές πλοίων για τη διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης των κυπριακών πλοίων και των αλλοδαπών πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνι, στη χωρική θάλασσα ή σε υπεράκτια εγκατάσταση της Δημοκρατίας.

7. Ο καθορισμός ποινών σε σχέση με ποινικά αδικήματα και διοικητικού προστίμου σε σχέση με αδικήματα που προκύπτουν από τις διατάξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και της σύμβασης.

8. Η παραχώρηση σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιώματος άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του υπουργού στον πλοιοκτήτη.

9. Η παραχώρηση δυνατότητας στον υπουργό να καθορίζει με διάταγμά του τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

10. Η παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης και του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ανέφερε ότι στην εν λόγω σύμβαση προσχώρησαν μέχρι στιγμής εξήντα οκτώ χώρες και ότι οι πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων έχουν ήδη εγκαταστήσει τα απαραίτητα συστήματα και ως εκ τούτου δε θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρου και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, το υφυπουργείο ετοίμασε και απέστειλε τροποποιητικό κείμενο νομοσχεδίου, προκειμένου το υπό εξέταση νομοσχέδιο να συνάδει με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου επισήμανε ότι η Αρχή διαθέτει την υποδομή που απαιτείται για την εφαρμογή των προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου και ότι προγραμματίζει να προκηρύξει προσφορές για την αδειοδότηση φορέων συλλογής ή και επεξεργασίας των ιζημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του ΕΛΑΜ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

29 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων