Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Oι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018» και «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Κ. Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Κώστας Κωνσταντίνου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αφορούν σχέδια υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2018.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) για σκοπούς εκσυγχρονισμού του, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση πενταετούς διάρκειας, όπως προβλέπεται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του πιο πάνω νόμου οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου διορίζονται με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με βάση τις διατάξεις της υπό αναφορά νομοθεσίας το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου κατήρτισε το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας και παράλληλα καθόρισε τους όρους εργασίας του γενικού διευθυντή, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συναφώς, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΑΠΑ, σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2018, επισημαίνει ότι η θέση Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΠΑ είναι κενή από το Μάιο του 2015 και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άμεση προώθηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση αυτή.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Γενικό Λογιστήριο, όπως η θέση αυτή μετονομάστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Λογιστήριο λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και της μεταφοράς του προσωπικού και των θέσεων του εν λόγω οργανισμού στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμου του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, μια θέση προηγουμένως καλουμένη “Επιθεωρητής Λογαριασμών” [Κλίμακα Α10(i)], η οποία ήταν θέση προαγωγής στον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομίας, μετονομάστηκε σε θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στην ίδια κλίμακα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Λογιστήριο. Με βάση τα ίδια στοιχεία, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας, περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που περιλαμβάνονται στις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων