Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού από νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού είναι αναγκαία, ούτως ώστε να τροποποιηθούν τα απαραίτητα προσόντα που προβλέπονται σε αυτό και να καταστεί εφικτή η πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, απαραίτητο προσόν για προαγωγή στην εν λόγω θέση είναι μεταξύ άλλων η κατοχή πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στην κλίμακα Α7 της θέσης Ταχυδρομικού Λειτουργού ή/και στην προηγούμενη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού 1ης Τάξης, πρόνοια που καθιστά αδύνατη την πλήρωση της θέσης, καθώς δεν υπάρχουν και δε θα υπάρχουν επί μακρόν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση αυτή.

Λόγω της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση του 2013, για παγοποίηση των προσλήψεων και των προαγωγών στο δημόσιο τομέα, δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή υπαλλήλων στην κλίμακα Α7, προκειμένου να υπάρξουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των κενών θέσεων Ανώτερων Ταχυδρομικών Λειτουργών. Συναφώς, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για πλήρωση των εν λόγω θέσεων, προτείνεται με το νέο σχέδιο υπηρεσίας όπως, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το συγκεκριμένο απαραίτητο προσόν, το οποίο απαιτεί πλέον δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7, να καθίστανται υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, ανεξαρτήτως κλίμακας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεινόμενη πρόνοια για πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας, έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρόμοιες ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν και σε σχέδια υπηρεσίας άλλων θέσεων στο δημόσιο και θα ενσωματωθούν και σε άλλα σχέδια υπηρεσίας κατά αντίστοιχο τρόπο.

Οι εκπρόσωποι της ΑΣΔΥΚ, μετά το πέρας της συνεδρίας, κατέθεσαν στην επιτροπή επιστολή, με την οποία καταγγέλλουν ότι η συντεχνία τους δε συμμετείχε σε καμία διαβούλευση αναφορικά με τους κανονισμούς. Παράλληλα, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, εισηγούνται όπως διαμορφωθεί το κείμενό τους, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι τα προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες του υπαλλήλου, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, να είναι οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

27 Μαρτίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων