Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Αρχής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Αρχή) για το οικονομικό έτος 2018.

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός είναι ο πρώτος μετά τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία το διαδέχθηκε με την ψήφιση του νόμου αρ. 164(I) του 2017.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2018 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.500.000 και δαπάνες ύψους €1.855.000. Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται από ισόποση κρατική χορηγία. Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού ύψους €654.395 για το προσωπικό της Αρχής και έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών της ύψους €16.420.

2. Λειτουργικές δαπάνες ύψους €194.914 εκ των οποίων ποσό ύψους €128.814 προβλέπεται να διατεθεί για το Τμήμα Πολιτικής και ποσό ύψους €66.100 για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

3. Άλλες δαπάνες ύψους €984.261.

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €5.000.

5. Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους ύψους €10.

Αναλύοντας τις πρόνοιες του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος της Αρχής δήλωσε ότι το ποσό των €355.000 που είναι πέραν του ύψους της κρατικής χορηγίας θα διατεθεί στην Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τη δημιουργία ξενώνα για ανήλικους ουσιοεξαρτώμενους με έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, ποσό ύψους €240.000 που αφορά στη δαπάνη για τον ξενώνα ανηλίκων αναμένεται να καλυφθεί είτε από ενδεχόμενες εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του Υπουργείου Υγείας είτε από έγκριση πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όσον αφορά τις πρόνοιες του προϋπολογισμού που αφορούν τις αποδοχές του προσωπικού, ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι αυτές αφορούν μία θέση εκτελεστικού γραμματέα, η οποία είναι κενή από τον Ιούλιο του 2017, μία θέση προϊστάμενου τομέα, έντεκα θέσεις λειτουργών, δύο θέσεις βοηθού γραμματειακού λειτουργού και μία θέση λογιστικού λειτουργού. Περαιτέρω, οι πρόνοιες για λειτουργικές δαπάνες του τμήματος πολιτικής αφορούν μία θέση ωρομίσθιου αχθοφόρου/κλητήρα.

Τέλος, ο πρόεδρος της Αρχής επισήμανε ότι από το 2007 όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά επιχορηγούνται από την Αρχή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

29 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων