Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (EE) 2016/2037 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Oδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο τροποποιείται η σήμανση επί των συσκευών αερολυμάτων, καθώς και το ανώτατο όριο πίεσης στους 50ºC ανάλογα με την περιεκτικότητα κάθε συσκευής σε αέρια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό αναφορά Οδηγίας τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2017 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προς συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας και να εφαρμόσουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 12 Φεβρουαρίου 2018. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 16 Μαρτίου 2018.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία παράβασης (προειδοποιητική επιστολή), με προθεσμία απάντησης για τις ενέργειές της προς συμμόρφωση την 23η Μαρτίου 2018.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

27 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων