Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρίστος Χρίστου Μαρίνος Μουσιούττας
Νίκος Νουρής Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 22 Μαρτίου 2018. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Υγείας, η γενική διευθύντρια και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας εκπροσώπησε ενώπιον της επιτροπής τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, στον οποίο είναι μέλος ως εκ της θέσεώς της (ex officio).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που είναι δυνατόν να διοριστούν στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ). Περαιτέρω, με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης του βασικού νόμου που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ώστε η προβλεπόμενη σε αυτή δήλωση συμφέροντος προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στην οποία προβαίνουν τα εν λόγω μέλη κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους αναφορικά με επιχειρήσεις που τυχόν διατηρούν, να αφορά επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ.

Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω ζητήματα, τα οποία υποβλήθηκαν και γραπτώς στον Υπουργό Υγείας:

1. Ο λόγος που επιβάλλονται οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του βασικού νόμου.

2. Η μη διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με τους φορείς που εμπλέκονται στα θέματα υγείας πριν από το διορισμό των μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, καθώς και η μη ενημέρωση της Βουλής.

3. Το ενδεχόμενο η σχετική τροποποίηση του άρθρου του βασικού νόμου, που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, να προτείνεται, με σκοπό να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων το διορισμό μέλους στο διοικητικό συμβούλιο για το οποίο υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και κατά πόσο υπάρχει μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο έχει έννομο συμφέρον με οργανισμό που εμπλέκεται σε ζητήματα που αφορούν την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, κατά πόσο η υποβολή των δηλώσεων συμφέροντος έγινε με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

4. Η έννοια του όρου “συναφείς επιχειρήσεις” με τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ σε σχέση με τις διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με το ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ.

5. Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγηκε ο πρόεδρος του υπό αναφορά διοικητικού συμβουλίου, ο τόπος διαμονής του, καθώς και το ύψος της αμοιβής και άλλων ωφελημάτων του.

6. Τα προσόντα των μελών που έχουν διοριστεί στο εν λόγω διοικητικό συμβούλιο και το ύψος της αμοιβής τους.

7. Το ενδεχόμενο συμμετοχής μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ που δεν πληρούν τις πρόνοιες της ισχύουσας υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να το καθιστούν παράνομο, και περαιτέρω κατά πόσο τίθεται ζήτημα νομιμότητας της σύνθεσής του.

8. Το ενδεχόμενο συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων που είναι στελέχη πολιτικών κομμάτων.

9. Κατά πόσο προηγήθηκε μελέτη του βιογραφικού των προσώπων που διορίστηκαν στο οικείο διοικητικό συμβούλιο και το ενδεχόμενο ύπαρξης κινδύνου να μην έχουν αξιοποιηθεί πρόσωπα που γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα.

10. Οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου από την ημερομηνία ψήφισής του μέχρι σήμερα.

11. Ο αριθμός των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, το κόστος των συνεδριάσεων αυτών, ο τρόπος διεξαγωγής τους, η γλώσσα στην οποία διεξάγονται και η γλώσσα με την οποία τηρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών.

12. Η μελέτη του Υπουργείου Υγείας για ζητήματα αυτονόμησης σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρεία που εκπόνησε τη μελέτη αυτή.

Περαιτέρω, η επιτροπή κάλεσε τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει ενώπιόν της τις δηλώσεις συμφέροντος σε επιχειρήσεις τις οποίες κατέθεσαν δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, καθώς και στοιχεία σε σχέση με τα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με εξαίρεση τα ex officio μέλη του, που είναι οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, ενημερώνοντας γραπτώς την επιτροπή για όλα τα πιο πάνω ζητήματα που την απασχόλησαν, αλλά και στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, δήλωσε τα πιο κάτω:

1. Οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να διορθωθεί μία ανακολουθία που υπάρχει στη διάταξη του βασικού νόμου, που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, αλλά και για σκοπούς διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων που δύναται να διοριστούν στο εν λόγω διοικητικό συμβούλιο.

2. Με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, για το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαβούλευση με φορείς που εμπλέκονται στα θέματα υγείας.

3. Η τροποποίηση του άρθρου του βασικού νόμου που προβλέπει για το ασυμβίβαστο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ προτείνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 1 πιο πάνω απάντηση και όχι για να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων ο διορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

4. Με βάση τη σχετική διάταξη του βασικού νόμου, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ήθους και επαγγελματικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, που δεν είναι αξιωματούχοι κοινοβουλευτικών ή μη κομμάτων ή/και ομάδων και οι οποίοι διαθέτουν πανεπιστημιακά προσόντα και πείρα σε τομείς που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο. Ως εκ τούτου, ο διορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ έγινε στη βάση των διατάξεων του βασικού νόμου, αφού λήφθηκε επιπροσθέτως υπόψη η προσωπικότητα και η εμπειρογνωμοσύνη του, για να ηγηθεί του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να προχωρήσει η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σε σχέση με το ύψος της αντιμισθίας του εν λόγω προέδρου, αυτό με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ανέρχεται στις €60.000 ετησίως. Ταυτόχρονα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017, προνοεί για επιπλέον έξοδα μεταφοράς, παραστάσεως και διανυκτέρευσης.

5. Τα προσόντα που κατέχουν τα μέλη που διορίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο είναι τα προβλεπόμενα στη σχετική διάταξη του βασικού νόμου. Η προτεινόμενη διεύρυνσή τους αποσκοπεί σε μελλοντικούς διορισμούς που θα γίνουν, ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση προσώπων από ένα πιο ευρύ φάσμα προσώπων. Συναφώς, σε περίπτωση που η Βουλή έχει αντίθετη άποψη, το Υπουργείο Υγείας δε θα εμμείνει στην προώθηση της εν λόγω τροποποίησης και θα την αποσύρει.

6. Το ύψος της αντιμισθίας του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ανέρχεται στις €15.000 ετησίως για τα τρία μέλη του και στις €30.000 ετησίως για άλλα δύο μέλη του. Επιπροσθέτως, οι πιο πάνω αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιπλέον έξοδα μεταφοράς, παραστάσεως και διανυκτέρευσης.

7. Οι διορισμοί των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου και συναφώς διασφαλίζεται η νομιμότητά του.

8. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ δεν απαρτίζεται από πρόσωπα που είναι στελέχη πολιτικών κομμάτων.

9. Ο κίνδυνος να τεθούν στο περιθώριο πρόσωπα που γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα δεν υφίσταται, αφού, πέραν της εκπροσώπησης του Υπουργείου Υγείας από το γενικό διευθυντή του, η βασική νομοθεσία προνοεί για τη σύσταση επιστημονικού συμβουλίου, για να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ για όλα τα επιστημονικά θέματα που τον αφορούν και μεταξύ άλλων να συμβουλεύει και να συντονίζει τις επιστημονικές επιτροπές των νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, στη βασική νομοθεσία καθορίζονται οι αρμοδιότητες του επιστημονικού συμβουλίου σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

α. Τα ιατρικά, νοσηλευτικά, μαιευτικά, παραϊατρικά, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και για τις προσφερόμενες από τον ΟΚΥΠΥ υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

β. Τη συνεχή αναβάθμιση, την παροχή νέων ή την κατάργηση παρεχόμενων από τον ΟΚΥΠΥ υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

γ. Τη μελέτη και την παροχή οποιωνδήποτε άλλων εισηγήσεων στο διοικητικό συμβούλιο για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του επιστημονικού συμβουλίου.

10. Για σκοπούς υλοποίησης των διατάξεων του βασικού νόμου, από την ημερομηνία ψήφισής του μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες ενέργειες τόσο από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας όσο και του ΟΚΥΠΥ, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα:

α. Τις γνωστοποιήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνίες 12 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2018, με τις οποίες τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του βασικού νόμου.

β. Την πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, την οποία ακολούθησε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2018.

γ. Τη δημιουργία ομάδων λειτουργών σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας για την άμεση προώθηση θεμάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις του ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας και την υλοποίηση της αυτονόμησης.

δ. Την πραγματοποίηση συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον ΟΚΥΠΥ, όπως είναι:

i. οι διαδικασίες που αφορούν τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ και η προώθηση των διαδικασιών των προσφορών από τον Τομέα Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας·

ii. τα θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού δράσεων για υλοποίηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, όπως είναι η ετοιμασία των σχεδίων υπηρεσίας για το διορισμό των μελών της διευθυντικής ομάδας του ΟΚΥΠΥ και των μελών των διευθύνσεων, καθώς και ο καθορισμός των διευθύνσεων του ΟΚΥΠΥ·

iii. την κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το 2018, ο οποίος προωθήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και, αφού έτυχε σχετικής επεξεργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Μαρτίου 2018 και προωθείται για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής από κοινού με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Παράλληλα, σε σχέση με την ίδρυση και ομαλή λειτουργία του ΟΚΥΠΥ, έχουν προωθηθεί τα πιο κάτω:

α. Η παροχή εξουσιοδότησης από το διοικητικό συμβούλιο για την κάλυψη των αναγκών του σε προσφορές από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας μέχρι την κατάλληλη στελέχωσή του. Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσφορές που αφορούν:

i. τη νομική στήριξη του διοικητικού συμβουλίου·

ii. την αγορά υπηρεσιών για τη διαχείριση διαδικασιών εργοδότησης των διευθυντικών στελεχών του ΟΚΥΠΥ και των διευθύνσεων·

iii. τη διαδικασία ενοικίασης κτιρίου για τη στέγαση του ΟΚΥΠΥ.

β. Η ανάθεση της ετοιμασίας του λογότυπου του ΟΚΥΠΥ στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με το πρώτο προσχέδιο της σχετικής πρότασης να αναμένεται περί τα τέλη Μαρτίου 2018.

γ. Η ανάθεση της ετοιμασίας της ιστοσελίδας του ΟΚΥΠΥ στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

δ. Η ετοιμασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ΟΚΥΠΥ.

11. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, στις 11 Ιανουαρίου και στις 8 Φεβρουαρίου 2018, με κόστος που ανέρχεται στις €3.070,50 και €3.111,80, αντίστοιχα. Οι εν λόγω συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Υγείας, ενώ σύστημα τηλεδιάσκεψης διευκόλυνε την παρακολούθησή τους από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατή η παρουσία τους στην Κύπρο. Από τις 7 μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του προέδρου και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο επισκέψεων στα δημόσια νοσηλευτήρια και διευθέτησης συναντήσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς. Το σύνολο των εξόδων της εν λόγω επίσκεψης ανήλθε στις €9.133.

12. Οι συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, στην οποία επίσης τηρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή για τους τομείς δραστηριοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, καθώς και για την εταιρεία που εκπόνησε τη σχετική με την αυτονόμηση μελέτη για το Υπουργείο Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία πολύ πριν από το διορισμό του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ. Τέλος, κάλεσε την επιτροπή όπως κρίνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ από το έργο που θα παραγάγουν και όχι από την καταγωγή τους.

Σημειώνεται ότι σε ερώτηση μέλους της επιτροπής προς την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτή η οποιαδήποτε αναδρομική νομιμοποίηση διορισμού οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου η εν λόγω εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής τις δηλώσεις συμφέροντος σε επιχειρήσεις τις οποίες κατέθεσαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς διορισμού τους ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της Αλληλεγγύης και του ΕΛΑΜ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου δεν έχει ολοκληρωθεί από την επιτροπή και εισηγείται την περαιτέρω μελέτη του από αυτήν.

 

 

 

 

27 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων