Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ παρουσιάζει έσοδα ύψους €59.033.068 και ισόποσες δαπάνες.

Ειδικότερα, τα κυριότερα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2018 κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1. Κρατική χορηγία

33.217.236

2. Προπτυχιακά δίδακτρα

7.200.000

3. Έσοδα από χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων

500.000

4. Διάφορες εισπράξεις

18.115.832
Σύνολο εσόδων 59.033.068

Οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2018 κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1. Τρέχουσες δαπάνες

27.716.691

2. Λειτουργικές δαπάνες

6.195.550

3. Διαχειριστικά έξοδα

4.482.027

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

4.118.780

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

16.520.020
Σύνολο δαπανών 59.033.069

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρατίθενται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σκοπός του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2018 είναι να καλύψει δαπάνες που αφορούν στη γενικότερη ανάπτυξη του ιδρύματος για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018 στο μέτρο που το επιτρέπουν οι περικοπές που έχουν γίνει στην κρατική χορηγία κατά τα τελευταία έτη. Το ύψος της κρατικής χορηγίας και του κονδυλίου για τα προπτυχιακά δίδακτρα στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ δε συμφωνεί με τις αντίστοιχες πρόνοιες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες ανέρχονται σε €31.800.000, και ως εκ τούτου υπάρχει διαφορά στην πρόνοια της κρατικής χορηγίας ύψους €1.417.236.

2. Το ποσό της υπέρβασης της κρατικής χορηγίας ύψους €1.417.236 δύναται να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2018.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνεί με τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2018 όπως έχει καταρτιστεί, αφού αυτός είναι γενικά σύμφωνος με τις θέσεις του υπουργείου και έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαλόγου με το πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τις προτεραιότητες του ΤΕΠΑΚ, καθώς και ειλημμένες υποχρεώσεις του για την ομαλή λειτουργία του και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί.

4. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται δεκατέσσερις νέες θέσεις μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού με μηδενική πρόνοια για το 2018, μία νέα θέση ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με μηδενική πρόνοια για το 2018 και εννέα θέσεις διοικητικού προσωπικού (μία θέση πρώτου διορισμού, τέσσερις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και τέσσερις θέσεις προαγωγής) με πρόνοια τριών μηνών για το 2018 και μία νέα θέση Ενταγμένου Πρώτου Εκπαιδευτή (έναντι κατάργησης μίας θέσης Ενταγμένου Ανώτερου Εκπαιδευτή).

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε ότι ο καταρτισμός του προϋπολογισμού έγινε με γνώμονα τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την επένδυση σε τομείς που προσδίδουν υψηλή αξία στο πανεπιστήμιο και στο κράτος. Όπως δήλωσε επίσης ο ίδιος, η μη αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά τα έτη 2013-2017 κατέστησε τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ σε προϋπολογισμό επιβίωσης.

Ειδικότερα, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ μεταξύ άλλων επισήμανε τα εξής:

1. Κατά το 2017 εγκρίθηκε από το κράτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους €2 εκατομ. από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος απορροφήθηκε και ήταν ευεργετικός και απαραίτητος για την ολοκλήρωση δύο κτιρίων που αποτελούν στολίδια για την Κύπρο, το κτίριο της Πανεπιστημιακής Δημοτικής Βιβλιοθήκης και το κτίριο της Κλινικής Αποκατάστασης.

2. Για το 2018 τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών ενέκριναν την αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά €1.417.236 από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η αύξηση της κρατικής χορηγίας είναι επαρκής για κάλυψη των αναμενόμενων αυξήσεων για σκοπούς μισθολογίου.

3. Η αύξηση αυτή της κρατικής χορηγίας αποτελεί μόνο μέρος της αύξησης που το ΤΕΠΑΚ αιτήθηκε, η οποία ήταν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά €2 εκατομ. υψηλότερη.

4. Στην περίπτωση που υλοποιηθεί ο κτιριακός σχεδιασμός του ΤΕΠΑΚ για ανοικοδόμηση/ανακαίνιση κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτό από το κράτος, θα χρειαστούν επιπρόσθετες πιστώσεις και ίσως έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

5. Η απορρόφηση του προϋπολογισμού για το 2017 ανήλθε στο 97%.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αρχικά προέβη σε γενικό σχόλιο ότι θα έπρεπε τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και τα τρία κρατικά πανεπιστήμια να επισημαίνουν αναλυτικά τις όποιες αλλαγές παρουσιάζονται κάθε χρόνο στους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων με σαφείς επεξηγήσεις και αιτιολόγηση. Επιπρόσθετα, θα έπρεπε να ετοιμάζεται από κάθε πανεπιστήμιο στρατηγικός προγραμματισμός, ο οποίος να περιλαμβάνει τους στόχους και τις δραστηριότητές του και να εισάγονται και δείκτες απόδοσης. Σκοπός των πιο πάνω είναι η αξιολόγηση, αλλά και η λογοδοσία των πανεπιστημίων προς όλους τους αρμοδίους.

Περαιτέρω, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος, αφού σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ δεν είναι ισοσκελισμένος και ότι το αρμόδιο υπουργείο θα έπρεπε να ασκεί πιο σωστά την εποπτεία του, προέβη σε ορισμένα επιμέρους σχόλια επί του κειμένου του νομοσχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέστειλε γραπτώς προς την επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, πίνακα συστάσεων για προσθήκες/αλλαγές/διορθώσεις στο νομοσχέδιο, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την επιτροπή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού, η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε διάφορα ερωτήματα και ζήτησε από τους αρμοδίους την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τα ερωτήματά της, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούσαν:

1. τον κτιριακό σχεδιασμό του πανεπιστημίου,

2. τη μείωση διδάκτρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την επιστροφή προκαταβολής διδάκτρων,

3. την απορρόφηση του προϋπολογισμού του 2017,

4. τις δαπάνες από συγχρηματοδοτήσεις με διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

5. την πλήρωση θέσεων με μη μόνιμο προσωπικό,

6. τις φοιτητικές εστίες,

7. τη στήριξη φοιτητών με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα,

8. το ύψος των ενοικίων που καταβάλλει το ΤΕΠΑΚ.

Η επιτροπή επίσης ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μεταξύ άλλων να την ενημερώσει γραπτώς για το θέμα της κάλυψης του ποσού της υπέρβασης της κρατικής χορηγίας ύψους €1.417.236 από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του.

Το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, αφού ενημέρωσαν την επιτροπή για τη λειτουργία, το έργο, τους στόχους και τις ανάγκες του ΤΕΠΑΚ για σκοπούς περαιτέρω ανάπτυξης, δεσμεύθηκαν να αποστείλουν γραπτώς τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που εγέρθηκαν.

Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω απαντήσεις και στοιχεία στάλθηκαν στην επιτροπή από τον πρύτανη του ΤΕΠΑΚ με επιστολή του στις 23 Μαρτίου 2018 και διανεμήθηκαν στα μέλη της επιτροπής.

Επισημαίνεται επίσης ότι το ΤΕΠΑΚ, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, απέστειλε διορθωμένο δελτίο δαπανών του προϋπολογισμού λόγω τυπογραφικού λάθους που υπήρχε στο αρχικό δελτίο δαπανών όσον αφορά το άθροισμα της διαφοράς στους βασικούς μισθούς διοικητικού προσωπικού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που ερωτήθηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από πού ακριβώς θα αντλήσει το ποσό της υπέρβασης της κρατικής χορηγίας ύψους €1.417.236 στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ και παρ’ όλο που στάλθηκε και γραπτή απάντηση, εντούτοις θεωρούν ότι δε δόθηκε συγκεκριμένη και ικανοποιητική απάντηση στο όλο θέμα.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαβιβάζει ξανά το αίτημά της προς το αρμόδιο υπουργείο όπως της σταλεί επαρκής και αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος αυτού.

 

28 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων