Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος, αφού παρουσιάζει έσοδα ύψους €135.180.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Κρατική χορηγία €47.500.000
2. Προπτυχιακά δίδακτρα €17.800.000
3. Έσοδα από χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων €1.868.300
4. Χρηματοδότηση στεγαστικών έργων από δάνεια €20.000.000
5. Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης €1.500.000
6. Χρηματοδότηση (από το Υπουργείο Υγείας ή δημόσιο νοσηλευτήριο) που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή €467.500
7. Διάφορες εισπράξεις €46.044.200
  Σύνολο εσόδων €135.180.000
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναλύονται ως ακολούθως:
1. Τρέχουσες δαπάνες €60.966.095
2. Λειτουργικές δαπάνες €6.820.230
3. Διαχειριστικά έξοδα €12.873.900
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες €34.849.765
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €19.670.010
  Σύνολο €135.180.000

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι ειλημμένες υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και οι προτεραιότητές του ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018 υπολογίζεται μεταξύ άλλων να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του Προγράμματος Σπουδών για Μεσανατολικές Σπουδές, του Προγράμματος Δημοσιογραφίας, των νέων αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων (α) στη μηχανική πετρελαίων, (β) στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση και (γ) στις σπουδές φύλου, καθώς και του νέου διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Master’s in Business Economics (TIME-MBE)”.

3. Από το 2015 υλοποιήθηκε η δέσμευση του Πανεπιστημίου Κύπρου για αύξηση του αριθμού των φοιτητών του με τη σταδιακή εισδοχή 2000 επιπλέον φοιτητών, η οποία είχε αρχίσει να πραγματοποιείται από το 2012, σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενίσχυση του αριθμού των θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για τις ανάγκες που απορρέουν από τη σχετική αύξηση.

4. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες για τα ακόλουθα έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πρόσθετη κυβερνητική χορηγία από τα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης:

α. Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”

β. Πολυτεχνική Σχολή

γ. Ιατρική Σχολή στην πανεπιστημιούπολη

δ. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και χώροι διδασκαλίας ΙΙΙ

ε. Φωτοβολταϊκό πάρκο 10MW

στ. Αντισεισμική αναβάθμιση των κεντρικών κτιρίων του πανεπιστημίου (λεωφόρος Καλλιπόλεως)

ζ. Ενεργειακό κέντρο β΄

Πρόσθετες δαπάνες στέγασης θα αφορούν μετατροπές, προσθήκες και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης, στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και στις προσωρινές εγκαταστάσεις του.

Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές μεταξύ άλλων αφορούν τα εξής:

α. Αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο αμφιθέατρο - Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ).

β. Δημιουργία μεσοπατώματος σε χώρους των φοιτητικών εστιών.

γ. Περίφραξη πανεπιστημιούπολης στο δυτικό σύνορο.

δ. Ανακαίνιση ξενώνα Αξιοθέας.

ε. Αναβάθμιση οδικού φωτισμού.

στ. Υποσταθμός ΑΗΚ για το κτίριο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

ζ. Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού στα εξωτερικά γήπεδα των αθλητικών εγκαταστάσεων.

η. Διαμόρφωση του χώρου εισόδου/πύλης της πανεπιστημιούπολης.

θ. Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στις φοιτητικές εστίες.

ι. Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης κ.λπ.

5. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνει αυξημένη πρόνοια σε επιμέρους άρθρα των κεφαλαίων, έτσι ώστε δαπάνες οι οποίες σε προηγούμενα έτη (2013 και προγενέστερα) περιλαμβάνονταν συγκεντρωτικά στο Κεφάλαιο 5 ως “μη προβλεπόμενες δαπάνες” να διενεργούνται και να παρουσιάζονται στο δελτίο δαπανών του προϋπολογισμού για το 2018, ανάλογα με τη φύση κάθε δαπάνης, στο κατάλληλο άρθρο στα Κεφάλαια 1 έως 4, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Τα μέλη της επιτροπής, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, τα θέματα αυτά μεταξύ άλλων αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής.

2. Τα έσοδα από διαρθρωτικά προγράμματα.

3. Το βαθμό απορρόφησης ορισμένων άρθρων όπως π.χ. του άρθρου 336 “Άδειες Χρήσης Λογισμικών Προγραμμάτων”.

4. Την ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης και ειδικότερα την πορεία των διάφορων στεγαστικών έργων.

5. Τις δαπάνες για νομικά έξοδα.

6. Τη μετονομασία και την αναβάθμιση ορισμένων θέσεων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού κ.λπ.

7. Την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι ορισμένα άρθρα στο δελτίο δαπανών για το 2018, όπως το άρθρο 336 “Άδειες Χρήσης Λογισμικών Προγραμμάτων”, έχρηζαν διορθώσεων, διότι δεν παρουσιάζονταν σωστά οι διενεργούμενες πραγματικές δαπάνες του 2017.

Ως εκ τούτου, το πανεπιστήμιο, κατόπιν της πιο πάνω υπόδειξης της επιτροπής, απέστειλε νέο δελτίο δαπανών, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι αναγκαίες διορθώσεις.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή τόσο προφορικά ενώπιον της επιτροπής όσο και γραπτώς με επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018, επισήμαναν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξετάζει κάθε χρόνο τους προϋπολογισμούς των τριών κρατικών πανεπιστημίων και, παρ’ όλο που γίνεται προσπάθεια για ομοιόμορφη αντιμετώπισή τους, εντούτοις υπάρχουν αλλαγές στους υπό μελέτη προϋπολογισμούς σε σχέση με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του προηγούμενου έτους, οι οποίες δεν επισημαίνονται ούτε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ούτε από τα πανεπιστήμια, παρά τις γραπτές οδηγίες του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Η πιο πάνω τακτική εγκυμονεί κινδύνους για μη ενδεδειγμένους χειρισμούς ή/και ανομοιομορφίες οι οποίες ενδέχεται να περάσουν απαρατήρητες σκόπιμα ή μη, αφού διαπιστώθηκε επανειλημμένα ότι δεν επισημαίνονται οι αλλαγές αυτές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού από το πανεπιστήμιο, αλλά καλούνται οι βουλευτές και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως η Ελεγκτική Υπηρεσία, να διεξέρχονται τους υπό μελέτη προϋπολογισμούς και όλες τις πρόνοιες και σημειώσεις τους, για να διαπιστωθούν οι όποιες αλλαγές και να επισημανθούν, ώστε να υπάρξει η ενδεδειγμένη διαφάνεια και αξιολόγηση.

3. Δεδομένων των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως οι όποιες αλλαγές γίνονται στον υπό μελέτη προϋπολογισμό σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους υποδεικνύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού με επαρκή επεξήγηση και αιτιολογία σε κάθε περίπτωση.

4. Στους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων προνοούνται κονδύλια εκατομμυρίων, εντούτοις δεν υπάρχουν οικονομικοί και δημοσιονομικοί στόχοι πολιτικής, αλλά ούτε και στρατηγικές επίτευξής τους, στα οποία να μπορεί να βασιστεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και τα οποία να ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη των προϋπολογισμών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, αλλά και την αποδοτικότητα των κρατικών πανεπιστημίων.

5. Ως εκ τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου 3(δ) του άρθρου 56 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου [Ν. 20(Ι)/2014] κατ’ αναλογίαν και για τους προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων στη βάση στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, ο οποίος θα συνίσταται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Ετοιμασία στρατηγικού προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των δραστηριοτήτων, από τα κρατικά πανεπιστήμια.

β. Ο προϋπολογισμός θα βασίζεται σε δραστηριότητες που περιλήφθηκαν στον στρατηγικό προγραμματισμό.

γ. Εισαγωγή δεικτών απόδοσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, στόχος των πιο πάνω είναι τα κρατικά πανεπιστήμια να αξιολογούνται, αλλά και να λογοδοτούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη μελέτη των προϋπολογισμών τους.

Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα των πιο κάτω ρυθμίσεων/αναβαθμίσεων θέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις οποίες το πανεπιστήμιο περιέλαβε στον προϋπολογισμό του, οι οποίες δε φαίνεται να έτυχαν σχολιασμού από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:

α. Μετονομασία και αναβάθμιση μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού Α΄ Τάξης [Κλ. Α8-9(i)] σε Λειτουργό Πανεπιστημίου (Συνδυασμένες Κλ. Α8-10-11).

β. Μετονομασία και αναβάθμιση τριάντα τεσσάρων θέσεων Τεχνικού [Κλ. Α2-5-7(ii)], εκ των οποίων είκοσι οκτώ είναι κατειλημμένες, σε θέσεις Τεχνικού Μηχανικού [Συνδυασμένες Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-7-8(i)].

Tέλος, επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν πίνακα με επιμέρους συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για προσθήκες/αλλαγές/διορθώσεις αναφορικά με τον υπό εξέταση προϋπολογισμό.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να υιοθετήσει τις πλείστες εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επιφέροντας συγκεκριμένες διορθώσεις και βελτιώσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου.

Όσον αφορά τις γενικότερες συστάσεις για την ετοιμασία στρατηγικού προγραμματισμού, την εισαγωγή δεικτών απόδοσης, ώστε τα κρατικά πανεπιστήμια να αξιολογούνται και να λογοδοτούν κατά τη μελέτη των προϋπολογισμών τους, η επιτροπή δήλωσε ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους, ώστε οι επόμενοι προϋπολογισμοί να συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το νομοσχέδιο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι προτίθενται να καταθέσουν τροπολογίες επί συγκεκριμένων άρθρων του προϋπολογισμού.

Αρ. Φακ.: 23.01.059.054-2018

 

27 Μαρτίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων