Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Χρίστος Ορφανίδης
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Ο προϋπολογισμός του ΑΠΚΥ για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €11.880.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ΑΠΚΥ για το έτος 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Γενική κρατική χορηγία €5.737.510

2. Δίδακτρα €5.596.961

3. Ειδική κρατική χορηγία (Διαρθρωτικά Ταμεία) €0

4. Διάφορες εισπράξεις €545.529

Σύνολο εσόδων €11.880.000

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΑΠΚΥ για το έτος 2018 κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Τρέχουσες €7.095.239

2. Λειτουργικές €1.539.200

3. Διαχειριστικά έξοδα €1.540.000

4. Κεφαλαιουχικές €1.160.000

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €545.561

Σύνολο δαπανών €11.880.000

Στο πλαίσιο της μελέτης του νομοσχεδίου ο πρύτανης του ΑΠΚΥ ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με τη λειτουργία και το έργο του πανεπιστημίου, τα προγράμματα που προσφέρει, τις συνεργασίες του με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τους στόχους του για την περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η 1η Φεβρουαρίου 2018 καταγράφεται ως μια ιστορική ημέρα για το ΑΠΚΥ, καθώς με τη συγκρότηση των πρώτων σωμάτων του η ηγεσία του περνά από τη διοικούσα επιτροπή στην πρώτη σύγκλητο και στο πρώτο συμβούλιο του αυτόνομου πλέον πανεπιστημίου. Ύστερα από έντεκα χρόνια ακαδημαϊκής λειτουργίας και καθιέρωσης στον ελληνόφωνο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ΑΠΚΥ χαράζει νέα πορεία με στόχο την τοπική και διεθνή αναγνώριση και ανάπτυξή του.

2. Από την ίδρυσή του έως και σήμερα το ΑΠΚΥ αναπτύσσεται δυναμικά προσφέροντας αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό) στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις σχολές του:

α. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,

β. Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και

γ. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

3. Πέραν των αμιγώς πανεπιστημιακών σπουδών που προσφέρει, το ΑΠΚΥ λειτουργεί ακόμη στοχευμένα και εξειδικευμένα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης βραχείας διάρκειας σε επίκαιρα θέματα.

4. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο, το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούν, συμβατική ή μη. Τα προγράμματα σπουδών του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστήμης, κοινωνίας και οικονομίας, ενώ είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών του και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών πανεπιστημίων και του ΑΠΚΥ.

5. Παράλληλα με το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό του έργο, το ΑΠΚΥ μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών του, αλλά και την οργάνωση νέων ερευνητικών υποδομών. Επίσης, προωθεί την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του σε ερευνητές και τη μεγιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητάς του στις επιστήμες σε εγχώριο και μη επίπεδο. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτών είναι οι ποικίλες συνεργασίες που αναπτύσσει με ενώσεις, φορείς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, τις οποίες διευρύνει διαρκώς στοχεύοντας στη διεθνοποίησή του και στην προβολή του ως ισχυρού πόλου έρευνας και μάθησης.

6. Το σύνολο των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ήταν 3 657.

Τοποθετούμενος επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή ως γενικό σχόλιο ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να ασκεί πιο σωστά την εποπτεία του και να προβαίνει στις αναγκαίες επισημάνσεις προς την επιτροπή, όταν υπάρχουν αλλαγές στον προϋπολογισμό. Όπως επισήμανε επίσης ο ίδιος, πρέπει τόσο το ΑΠΚΥ όσο και τα άλλα δύο κρατικά πανεπιστήμια να ετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, καθώς και συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, ώστε να υπάρχει η αναγκαία αξιολόγηση και λογοδοσία.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος στα πλαίσια των επιμέρους παρατηρήσεών του μεταξύ άλλων επισήμανε τα ακόλουθα:

 Απουσιάζουν από τον προϋπολογισμό οι καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού.

 Δεν υπάρχει ομοιομορφία όσον αφορά τα επιδόματα που λαμβάνει ο διευθυντής διοίκησης και οικονομικών σε σχέση με τα επιδόματα που λαμβάνουν οι διευθυντές των άλλων κρατικών πανεπιστημίων.

 Δεν υπάρχει αναφορά στο νέο συμβούλιο και τη νέα σύγκλητο, αλλά στη διοικούσα επιτροπή, η οποία δεν υπάρχει πλέον.

 Απουσιάζει σχετική πρόνοια για καταβολή ειδικού επιδόματος σε όποιον εκλέγεται στη θέση πρύτανη και αντιπρύτανη, καθώς και πρόνοια σε σχέση με τα δικαιώματα και επιδόματα των μελών του συμβουλίου του πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε γραπτώς προς την επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, πίνακα συστάσεων για προσθήκες/αλλαγές/διορθώσεις επί του νομοσχεδίου, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την επιτροπή.

Τα μέλη της επιτροπής στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιές του, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων προς τους αρμοδίους σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Τα θέματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων τα εξής:

 Τη στέγαση του ΑΠΚΥ.

 Τη μείωση του αριθμού των φοιτητών, το σχεδιασμό, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το ΑΠΚΥ για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών του.

 Την ενδεχόμενη μείωση των διδάκτρων.

 Τη λειτουργία ορισμένων προγραμμάτων και ειδικότερα των ερευνητικών προγραμμάτων.

 Τη λειτουργία και τις δαπάνες της βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ.

 Τη συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα προγράμματα “Erasmus”.

 Τα επιδόματα των μελών του συμβουλίου και το ειδικό επίδομα πρύτανη και αντιπρύτανη.

Το ΑΠΚΥ δεσμεύτηκε να αποστείλει γραπτώς τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα και θέματα που εγέρθηκαν στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής. Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις στα πιο πάνω στάλθηκαν στην επιτροπή με επιστολή του πρύτανη του ΑΠΚΥ, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη που παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά με βάση τα πιο πάνω διαμορφωθεί για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

 

28 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων