Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12, 19, 26 και 29 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/881/ΕΕ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε στις εκθέσεις ανά χώρα μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να περιληφθούν οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν διαδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Οδηγία 2016/881/ΕΕ αφορά την υποχρέωση για αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σε σχέση με οικονομικά δεδομένα πολυεθνικών εταιρειών ανά χώρα και προβλέπει όπως οι ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές αναπτύσσουν κανόνες σχετικά με την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν την απαίτηση όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παρουσία εντός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται και εκτός της ΕΕ και διατηρούν ενοποιημένο κύκλο εργασιών πέραν των €750 εκατομ. πρέπει να παρέχουν στις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματός τους, την οικονομική δραστηριότητα και τους φόρους που καταβάλλονται για αξιολόγηση του ρίσκου απώλειας φορολογικών εσόδων.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε μεταφέρει τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία μέχρι την 4η Ιουνίου 2017. Ωστόσο, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Νοεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη Δημοκρατία σχετική αιτιολογημένη γνώμη για μη έγκαιρη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Στο στάδιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές θα υποβάλλονται μέσω της αυτόματης ανταλλαγής εκθέσεων ανά χώρα [Country by Country Reporting (CbCR)] στη βάση κοινού προτύπου το οποίο έχει αναπτύξει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η έκθεση ανά χώρα αφορά πληροφόρηση που καταγράφεται από τις αναφέρουσες πολυεθνικές επιχειρήσεις σε πρότυπο πίνακα και περιλαμβάνει την παγκόσμια κατανομή των εισοδημάτων του ομίλου επιχειρήσεων από συνδεδεμένες και μη συνδεδεμένες εταιρείες, τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, το μετοχικό κεφάλαιο, τα αδιανέμητα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία ανά χώρα.

Περαιτέρω, όπως η ίδια αρμόδια επισήμανε, σύμφωνα με την Οδηγία 2016/881/ΕΕ, η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί σε διάστημα δώδεκα μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους 2016, νοουμένου ότι τα συμβληθέντα κράτη θα είχαν υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η προθεσμία αυτή εξέπνευσε στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται μικρής έκτασης διορθώσεις νομοτεχνικού χαρακτήρα για σκοπούς ορθότερης μεταφοράς της Οδηγίας 2016/881/ΕΕ, με τις οποίες συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε κυρίως το ύψος των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση που πολυεθνικές επιχειρήσεις καταστρατηγούν τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, το οποίο κρίθηκε χαμηλό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεση υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφισθεί σε νόμο, ο τίτλος του πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

 

 

29 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων