Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

1. Η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

2. Η αποτελεσματική εφαρμογή και συμμόρφωση με τα άρθρα 9,10,11 και 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην κοινότητα και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 113 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 110 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2015/2366 καταργεί την Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, για την τροποποίηση των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και για την κατάργηση της Οδηγίας 97/5/ΕΚ, με την οποία η Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του εν λόγω νόμου με νέα νομοθεσία και η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου και του περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η Οδηγία 2015/2366, η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2018, προνοεί τα ακόλουθα:

1. Παρέχει τη νομική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας καλύτερα ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

2. Θέτει σε εφαρμογή πλήρεις κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών, με στόχο να καταστήσει τις διεθνείς πληρωμές εντός της ΕΕ εξίσου απλές, αποτελεσματικές και ασφαλείς όσο και οι πληρωμές εντός μιας χώρας.

3. Αποσκοπεί στο άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών σε νεοεισερχομένους, οδηγώντας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών και στη βελτίωση των τιμών για τους καταναλωτές.

4. Παρέχει την απαραίτητη νομική πλατφόρμα για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (SEPA).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Το πρώτο νομοσχέδιο ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται στη Δημοκρατία και των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τον οποίο η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος προέλευσης και θεσπίζει κανόνες που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α. Στη διάκριση μεταξύ των διάφορων κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

β. Στην αδειοδότηση, στις υποχρεώσεις, στις ευθύνες και στην εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Στη διαφάνεια των όρων και στις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.

δ. Στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στους χρήστες και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το εν λόγω νομοσχέδιο επιφέρει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία:

α. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νομικού πλαισίου που διέπει τις υπηρεσίες πληρωμών, ώστε να καλύπτονται και οι νέου τύπου υπηρεσίες πληρωμών, ιδίως στον τομέα των πληρωμών μέσω διαδικτύου. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου επεκτείνεται ειδικότερα στις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού, οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη υπηρεσίας πληρωμών να έχει γενική εικόνα της οικονομικής του κατάστασης οποιαδήποτε στιγμή και στις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών, οι οποίες επιτρέπουν στους καταναλωτές να πληρώνουν για τις ηλεκτρονικές τους αγορές μέσω της απλής μεταφοράς πίστωσης, παρέχοντας παράλληλα στους εμπόρους τη διαβεβαίωση για την έναρξη της πληρωμής, ώστε να αποδεσμεύονται τα αγαθά ή να παρέχονται οι υπηρεσίες χωρίς καθυστέρηση.

β. Θέσπιση υποχρέωσης των ιδρυμάτων πληρωμών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, για να κατέχουν άδεια λειτουργίας.

γ. Θέσπιση νέων ρυθμίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, στην κάλυψη των νομικών κενών που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, καθώς και στην εφαρμογή ομοιόμορφων εθνικών πρακτικών στις χρεώσεις για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές:

α. στους όρους για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και στις υποχρεώσεις αυτών,

β. στις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων πληρωμών, που αφορούν μεταξύ άλλων στη διατήρηση ιδίων κεφαλαίων, στη διασφάλιση των κεφαλαίων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, στην υποβολή λογιστικών εκθέσεων και στη χορήγηση πιστώσεων,

γ. στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τη διαφάνεια των συναλλαγών και την προστασία των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων για τις μεμονωμένες πράξεις πληρωμής και όπου υπάρχει σύμβαση-πλαίσιο και

δ. στο δικαίωμα προσφυγής και εξώδικης επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

2. Το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει την εισαγωγή στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο νέου ορισμού για τις υπηρεσίες πληρωμών, ώστε αυτός να συνάδει με τον ορισμό του εν λόγω όρου όπως προβλέπεται στο πρώτο νομοσχέδιο και συναφώς να συνάδει με την Οδηγία 2015/2366.

3. Το τρίτο νομοσχέδιο προβλέπει:

α. την εισαγωγή προνοιών στον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, ώστε ορισμένες από τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, και

β. για το πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνταν στη Δημοκρατία πριν από την 13η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία λήξης της περιόδου για εναρμόνιση των κρατών μελών με την Οδηγία 2015/2366.

4. Το τέταρτο νομοσχέδιο προβλέπει την εισαγωγή προνοιών στον περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμο, ώστε στο πλαίσιο της υποχρέωσης του προμηθευτή να παρέχει πληροφόρηση στον καταναλωτή πριν ο καταναλωτής δεσμευτεί από οποιαδήποτε προσφορά ή σύμβαση εξ αποστάσεως να εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες περί πληροφόρησης, που περιλαμβάνονται στο πρώτο νομοσχέδιο.

Σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι “αρμόδια αρχή” για τη διασφάλιση της εφαρμογής και επιβολής του νόμου και για την εφαρμογή του Κανονισμού 924/2009 καθορίζεται η Κεντρική Τράπεζα. Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα θα έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητες για την αδειοδότηση και την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών και εξουσίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας.

H εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι δύο νέες υπηρεσίες πληρωμών που εισάγονται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες:

1. να συμβάλλονται με εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, με σκοπό να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλους τους λογαριασμούς που διαθέτουν, και

2. να αξιοποιούν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών ως μεσάζοντες, για να πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου στις περιπτώσεις που δε διαθέτουν πιστωτική κάρτα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το ζήτημα της μη άσκησης στο πλαίσιο της ετοιμασίας των νομοσχεδίων από τη Δημοκρατία της διακριτικής ευχέρειας θέσπισης ρυθμίσεων που παρέχει η Οδηγία 2015/2366 στα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών περαιτέρω ενημέρωση. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018, ενημέρωσε εκτενώς την επιτροπή για τις περιπτώσεις που δεν ασκήθηκε η διακριτική ευχέρεια από τη Δημοκρατία, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την πληροφόρηση του πληρωτή και του δικαιούχου για τις επιμέρους πράξεις πληρωμής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και χρήση υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και την παρέκκλιση για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, αποφάσισε να εισηγηθεί την ψήφιση των νομοσχεδίων του επισυνημμένου παραρτήματος σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

28 Μαρτίου 2018

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2017.

2. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

3. Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

                    4. Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός)                          Νόμος του 2017.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων