Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2017» και τους κανονισμούς «Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 5 Σεπτεμβρίου έως 14 Νοεμβρίου 2017, και τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στο διάστημα από την 21η Νοεμβρίου 2017 έως τις 27 Μαρτίου 2018.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 14 Ιουλίου 2017, ενώ οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2017 και συνεπώς σε μεταγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης της εξέτασης του νομοσχέδιου στάδιο. Ωστόσο, η επιτροπή στη συνέχεια έκρινε σκόπιμη την παράλληλη εξέταση των δύο προτεινόμενων νομοθετημάτων και την προώθησή τους στην ολομέλεια της Βουλής, αφότου ολοκληρωθεί η εξέταση και των δύο, λόγω της συνάφειας του αντικειμένου τους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχέδιου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), του Μ-Παγκύπριου Οργανισμού Αιγοπροβατοτρόφων (Μ-ΠΟΑΙ), του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου, του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών (ΠΟΣ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Θερμοκηπιούχων, της Οργάνωσης Παραγωγών Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς “Βασιλική Γη” και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”. Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων, η Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτρόφων, η Παγκύπρια Εταιρεία Αιγοπροβατοτρόφων, η Συνεργατική Εταιρεία Μπανανοπαραγωγών Πάφου, η ΣΕΔΙΓΕΠ Πόλης Χρυσοχούς, η ΣΕΔΙΓΕΠ Παραλιμνίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και η αγροτική οργάνωση “Νέα Αγροτική Κίνηση”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμου και των περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Προαναγνώρισης και Αναγνώρισης και Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας), αντίστοιχα, έτσι ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου”.

2. “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου”.

3. “Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011”.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Η σύσταση και λειτουργία συμβουλευτικών επιτροπών για κάθε γεωργικό προϊόν ξεχωριστά οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων και η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης για σκοπούς αναγνώρισής τους ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο για σκοπούς αναγνώρισής του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

3. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης αναγνώρισής τους.

4. Οι έλεγχοι που διεξάγει το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια αρχή εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου και οι κυρώσεις που η ίδια δύναται να επιβάλλει.

Περαιτέρω, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια ανά γεωργικό προϊόν τα οποία το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο πρέπει να πληρεί για σκοπούς αναγνώρισής του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

2. Η μεθοδολογία υπολογισμού του όγκου και της αξίας εμπορεύσιμης παραγωγής του νομικού προσώπου για σκοπούς αναγνώρισής του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

3. Οι προϋποθέσεις διάθεσης της παραγωγής των μελών ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

4. Ο ελάχιστος χρόνος συμμέτοχης ενός παραγωγού ως μέλους ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών και η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης ενός μέλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τα υπό εξέταση νομοθετήματα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία νομικών προσώπων μεγαλύτερης εμβέλειας, με μεγαλύτερο όγκο και αξία παραγωγής και χαμηλότερο κόστος προσωπικού και άλλων σταθερών εξόδων λειτουργίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα θα είναι εταιρείες εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών ή στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ενισχύσεις μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας επισήμαναν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην πλειοψηφία τους βελτιώνουν υφιστάμενες ρυθμίσεις του υπό κατάργηση νόμου και κανονισμών, αλλά παράλληλα προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας προαναγνώρισης ομάδων παραγωγών και εισάγονται πρόνοιες που καθιστούν υποχρεωτική την υποβολή πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα για σκοπούς αναγνώρισής τους ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι από τη σύσταση ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τους παραγωγούς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων και βιώσιμων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, καθώς και στη σύσταση τέτοιων ομάδων/οργανώσεων σε παραγωγικούς κλάδους που μέχρι σήμερα παρουσιάζουν σχετική αδυναμία ως προς τη σύσταση ομάδων/οργανώσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι το Τμήμα Γεωργίας κατέθεσε στην επιτροπή ενημερωτική έκθεση σχετικά με το θεσμό των ομάδων/οργανώσεων παραγωγών στην Κύπρο, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, στην οποία μεταξύ άλλων παρουσιάζεται αναλυτικά το ιστορικό του θεσμού των ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, τα οφέλη για τους παραγωγούς από τη σύσταση ομάδων/οργανώσεων παραγωγών και οι αναμενόμενες εξελίξεις μετά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της ΕΠΑ, αφού αναγνώρισε τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύσταση ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, υποστήριξε ότι πρέπει να καθοριστεί ανώτατος αριθμός παραγωγών που επιτρέπεται να είναι μέλη σε μια ομάδα/οργάνωση παραγωγών. Συναφώς, ο ίδιος ανέφερε ότι λόγω και του μικρού μεγέθους της κυπριακής αγοράς υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων, καταχρηστικής εκμετάλλευσης από δεσπόζουσα θέση που ενδεχομένως να κατέχει ομάδα/οργάνωση παραγωγών και στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Περαιτέρω, ο ίδιος υποστήριξε ότι το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες που να διασφαλίζουν ότι η σύσταση ομάδων/οργανώσεων παραγωγών δε θα παρεμποδίζει τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού σε κάθε τομέα προϊόντων στον όποιο αυτές θα δραστηριοποιούνται.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ΕΠΑ απέστειλε σχετικές επιστολές προς την επιτροπή, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2017 και 13 Φεβρουαρίου 2018, στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι θέσεις της επί των υπό συζήτηση νομοθετημάτων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΣ και ο εκπρόσωπος του ΠΟΑ, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, υποστήριξαν ότι τα ελάχιστα κριτήρια πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα τη σύσταση βιώσιμων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών. Περαιτέρω, οι ίδιοι εξέφρασαν την άποψη ότι στις συμβουλευτικές επιτροπές που συστήνονται για κάθε γεωργικό προϊόν ξεχωριστά και είναι αρμόδιες για την εξέταση αιτήσεων και έκδοση γνωματεύσεων για σκοπούς αναγνώρισης πρέπει να συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αναλόγως του γεωργικού προϊόντος.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου και του Μ-ΠΟΑΙ επίσης συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών και εισηγήθηκαν όπως η προτεινόμενη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα υποχρεούνται να υποβάλουν τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα για σκοπούς αναγνώρισης, να μειωθεί από τα πέντε (5) χρόνια στα τρία (3) χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Θερμοκηπιούχων εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο η δημιουργία και η δραστηριότητα περισσότερων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών θα πλήξει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και κατά πόσο θα είναι εις βάρος των μεμονωμένων παραγωγών.

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Παραγωγών Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς “Βασιλική Γη” εξέφρασε την άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτιώνουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών και εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με τα ελάχιστα κριτήρια που προτείνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” αναγνώρισαν την ανάγκη βελτίωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών και τον καθορισμό ελάχιστων κριτήριων που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς και να διασφαλίζουν τη σύσταση βιώσιμων ομάδων/οργανώσεων παραγωγών. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των αγροτικών οργανώσεων ως μέλος στις συμβουλευτικές επιτροπές που συστήνονται για κάθε γεωργικό προϊόν.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Ευρωαγροτικός” υιοθέτησε τις πιο πάνω θέσεις και εισηγήσεις των υπόλοιπων αγροτικών οργανώσεων και περαιτέρω εισηγήθηκε την προσθήκη προνοιών στα υπό συζήτηση νομοθετήματα που να διασφαλίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης από τις ομάδες/οργανώσεις παραγωγών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχέδιου και των κανονισμών την επιτροπή επιπρόσθετα στα πιο πάνω απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τη λειτουργία των συμβουλευτικών επιτροπών, μέλη της επιτροπής, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών προνοιών, υπέβαλαν τις ακόλουθες εισηγήσεις:

α. Σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής για όλα τα γεωργικά προϊόντα ή, σε περίπτωση που θα συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή για κάθε γεωργικό προϊόν ξεχωριστά, διορισμός αριθμού σταθερών μελών από το σύνολο των μελών της κάθε συμβουλευτικής επιτροπής.

β. Συμμετοχή ενός εκπροσώπου των αγροτικών οργανώσεων ως μέλους στις συμβουλευτικές επιτροπές.

γ. Περιορισμός του αριθμού των θητειών κάθε διοριζόμενου μέλους.

2. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας στον καθορισμό του ύψους των ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τον όγκο ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής για κάθε γεωργικό προϊόν, καθώς και τον αριθμό μελών σε κάθε ομάδα/οργάνωση παραγωγών.

3. Η αφαίρεση της δυνατότητας του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των παραρτημάτων του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών. Συναφώς, λόγω του γεγονότος ότι τα διατάγματα δεν τυγχάνουν έγκρισης από τη Βουλή, μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι η σχετική δυνατότητα του υπουργού για έκδοση διαταγμάτων πρέπει να περιοριστεί στη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων.

Σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας μεταξύ άλλων ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Η εισήγηση για καθορισμό ανώτατου αριθμού παραγωγών που θα επιτρέπεται να είναι μέλη σε ομάδα/οργάνωση παραγωγών δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό κεκτημένο, καθώς αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη τον καθορισμό μόνο ελάχιστου αριθμού παραγωγών και όχι μέγιστου. Περαιτέρω, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από μια ομάδα/οργάνωση παραγωγών αποτελεί πρόβλημα, μόνο όταν παρατηρούνται καταχρηστικές συμπεριφορές εξαιτίας της κατοχής αυτής της θέσης, ενώ η πρόληψη και καταστολή τέτοιων συμπεριφορών επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής άλλων νομοθεσιών και της άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους της ΕΠΑ.

2. Οι συμβουλευτικές επιτροπές έχουν τεχνοκρατικό και συμβουλευτικό ρόλο που αφορά την εξέταση αιτήσεων για σκοπούς αναγνώρισης και την έκδοση σχετικών γνωματεύσεων, ωστόσο η τελική απόφαση για έγκριση ή απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση αφορά την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και κανονισμών θα λαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται ορθότερο η κάθε συμβουλευτική επιτροπή να απαρτίζεται από τεχνοκράτες με ειδικές γνώσεις για κάθε γεωργικό προϊόν, αφού με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους.

3. Η χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου έχει καθοριστεί στα πέντε (5) χρόνια, έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τις πρόνοιες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς η υποβολή τέτοιου σχεδίου αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων, προκειμένου η ομάδα/οργάνωση παραγωγών να έχει δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εξάλλου, στις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται πρόνοιες που επιτρέπουν την τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

4. Τα ελάχιστα κριτήρια έχουν καθοριστεί κατά τρόπο ώστε για κάθε γεωργικό προϊόν να καθίσταται δυνατή η λειτουργία πέραν της μιας οικονομικά βιώσιμης ομάδας/οργάνωσης παραγωγών και συνεπώς θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Στις περιπτώσεις δε όπου διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα ελάχιστα κριτήρια ήταν υψηλά, προτείνεται η μείωσή τους, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις προτείνεται όπως παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

5. Η υποχρεωτική εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης στη λειτουργία των ομάδων/οργανώσεων παραγωγών θα επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας τους και ειδικότερα στις ομάδες/οργανώσεις παραγωγών μικρού μεγέθους, γι’ αυτό το Τμήμα Γεωργίας διαφωνεί με την εισήγηση για προσθήκη τέτοιας υποχρέωσης.

6. Η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων για την τροποποίηση των παραρτημάτων του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για σκοπούς ευελιξίας και επίσπευσης διαδικασιών που αφορούν τεχνικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή διαπίστωσε στο κείμενο του νομοσχεδίου και των κανονισμών ασάφειες και κενά, γι’ αυτό κάλεσε το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, αφού τα εξετάσει, να επανέλθει στην επιτροπή με αναθεωρημένο κείμενο.

Το Τμήμα Γεωργίας, ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω έκκληση της επιτροπής, διεξήλθε εκ νέου το κείμενο του νομοσχέδιου και των κανονισμών και, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές υποδείξεις της επιτροπής, επέφερε σ’ αυτό εκτεταμένες τροποποιήσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο για περαιτέρω συζήτηση.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε επιπλέον τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη πρόνοιας, με βάση την οποία στις συμβουλευτικές επιτροπές θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των αγροτικών οργανώσεων ως μέλος.

2. Διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει την παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των παραρτημάτων του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών, έτσι ώστε να απαλειφθεί η εν λόγω δυνατότητα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

  

 

28 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων