Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Κάρουλλας Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Κωνσταντίνου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, έτσι ώστε αξιωματικοί που διορίζονται στο στρατό, μετά από διαγωνισμό, στο βαθμό του υπολοχαγού ή του λοχαγού να δύναται να προαχθούν σε ανώτερο βαθμό, εφόσον προαχθεί στον ανώτερο αυτό βαθμό ένας τουλάχιστον από τους αξιωματικούς όπλων του στρατού ξηράς που κατά το έτος διορισμού των εν λόγω απευθείας διορισθέντων αξιωματικών προήχθησαν στο βαθμό του υπολοχαγού ή λοχαγού, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, οι προτεινόμενες με τους κανονισμούς τροποποιήσεις εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια του Υπουργείου Άμυνας για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει το Στρατό της Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών δεν επιτρέπεται η προαγωγή σε ανώτερο βαθμό των αξιωματικών σωμάτων του στρατού ξηράς, των κοινών σωμάτων και των αξιωματικών σώματος του ναυτικού ή της αεροπορίας που διορίστηκαν ή θα διοριστούν στο Στρατό της Δημοκρατίας με το βαθμό του υπολοχαγού ή του λοχαγού, εκτός και αν προαχθεί στον ανώτερο αυτό βαθμό έστω και ένας αξιωματικός όπλων του στρατού ξηράς ή αξιωματικός μηχανικός του ναυτικού ή της αεροπορίας, αντίστοιχα, που διορίστηκε το ίδιο έτος με αυτούς με το βαθμό του ανθυπολοχαγού.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, επειδή στις υπό αναφορά πρόνοιες δε συνυπολογίζεται η διάρκεια φοίτησης στο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) από το οποίο αποφοίτησαν αξιωματικοί των κοινών σωμάτων, το Υπουργείο Άμυνας έκρινε σκόπιμη την κατάθεση των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή, με τους οποίους προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η δυνατότητα προαγωγής αξιωματικών που διορίζονται μετά από διαγωνισμό στα σώματα του στρατού ξηράς, στο σώμα του ναυτικού, στο σώμα αεροπορίας και στα κοινά σώματα με βαθμό ανώτερο του ανθυπολοχαγού και, ειδικότερα, αν είναι κάτοχοι εξειδικευμένων προσόντων μέχρι το βαθμό του υπολοχαγού ή αν είναι αξιωματικοί ιατροί του κοινού σώματος του υγειονομικού μέχρι το βαθμό του λοχαγού, σε ανώτερο βαθμό, εφόσον προαχθεί στο βαθμό αυτό, στην περίπτωση των σωμάτων του στρατού ξηράς και των κοινών σωμάτων ένας τουλάχιστον από τους αξιωματικούς όπλων του στρατού ξηράς, στην περίπτωση του σώματος του ναυτικού ένας τουλάχιστον μηχανικός του ναυτικού και στην περίπτωση του σώματος της αεροπορίας ένας τουλάχιστον ελεγκτής αεράμυνας που προήχθη σε υπολοχαγό ή λοχαγό, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το έτος διορισμού τους.

2. Η δυνατότητα προαγωγής αξιωματικών σωμάτων του στρατού ξηράς και των κοινών σωμάτων οι οποίοι προέρχονται από ΑΣΕΙ στα οποία τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα των ετών φοίτησης των ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί όπλων του στρατού ξηράς σε ανώτερο βαθμό, εφόσον προαχθεί στο βαθμό αυτό ένας τουλάχιστον αξιωματικός όπλων που εισήχθη σε ΑΣΕΙ κατά το ίδιο έτος με αυτούς.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών το Υπουργείο Άμυνας εισηγήθηκε την τροποποίηση της πρόνοιάς τους, σύμφωνα με την οποία οι αξιωματικοί σωμάτων του στρατού ξηράς και κοινών σωμάτων οι οποίοι προέρχονται από ΑΣΕΙ στα οποία τα έτη φοίτησης είναι ίσης διάρκειας με τα ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν αξιωματικοί όπλων του στρατού ξηράς δεν μπορούν να προαχθούν σε ανώτερο βαθμό, προτού προαχθεί στο βαθμό αυτό ένας τουλάχιστον από τους αξιωματικούς όπλων που διορίστηκαν ως αξιωματικοί στον ίδιο βαθμό το ίδιο έτος με αυτούς, έτσι ώστε ο πιο πάνω περιορισμός που τίθεται για τους αξιωματικούς σωμάτων του στρατού ξηράς και των κοινών σωμάτων να ισχύει και για τους αξιωματικούς που διορίστηκαν στο στρατό, μετά από διαγωνισμό, με το βαθμό του ανθυπολοχαγού.

Η επιτροπή συμφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση των κανονισμών που υπέβαλε το Υπουργείο Άμυνας και παράλληλα ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

22 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων