Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΥ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το οικονομικό έτος 2018.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το έτος 2018 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €17.608.084 και δαπάνες ύψους €17.595.600. Τα έσοδα του ΟΑΥ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €17.250.000 και από άλλα έσοδα ύψους €358.084.

Οι δαπάνες του ΟΑΥ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Λειτουργικές δαπάνες ύψους €6.000.186, οι οποίες κατανέμονται για αποδοχές προσωπικού (€3.694.378), την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ (€27.281) και άλλες δαπάνες (€2.278.527).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €11.545.414, οι οποίες προβλέπεται να καλύψουν τα ακόλουθα:

α. Μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής που θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), καθώς και την πλήρη εφαρμογή του (€11.085.404).

β. Την αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€285.000).

γ. Την αγορά λογισμικού ASP, με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων των εσόδων και εξόδων του ΓΕΣΥ (€155.000).

δ. Την αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€20.000).

ε. Την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων (€10 συμβολική πρόνοια).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €50.000.

Περαιτέρω, το κονδύλι “Άλλες δαπάνες”, συγκριτικά με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες για το αμέσως προηγούμενο έτος, αναλύεται ως ακολούθως:

    2017

2018

1. Ενοίκια 751.444 617.169
2. Επικοινωνία, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα 85.000 250.000
3. Μίσθωση υπηρεσιών 386.750 786.104
4. Κίνητρα για συμμετοχή παροχέων στις διαδικασίες προετοιμασίας για εφαρμογή του ΓΕΣΥ 100.000 160.000
5. Εκπαίδευση παροχέων 20.000 160.000

Αναλύοντας τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ δήλωσε ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός και στοχεύει στην υλοποίηση της απόφασης της Βουλής για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούν το λογισμικό και τη στελέχωση του οργανισμού. Όσον αφορά το λογισμικό, όπως ο ίδιος ανέφερε, έχει κατακυρωθεί η προσφορά και το συμβόλαιο περιλαμβάνει οδικό χάρτη παράδοσής του περί τα τέλη του προσεχούς Νοεμβρίου. Επισήμανε ο ίδιος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση. Περαιτέρω, η δαπάνη για το σύστημα πληροφορικής ανέρχεται στα έντεκα εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα έξι θα καλυφθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, αναφερόμενος στην προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή, δήλωσε ότι αυτή βασίζεται στη στρατηγική που ετοιμάστηκε παλαιότερα από τους συμβούλους του οργανισμού και έχει προσαρμοστεί στο σημερινό σχεδιασμό λειτουργίας του ΓΕΣΥ, το σύστημα πληροφορικής και τα νέα οικονομικά δεδομένα. Ειδικότερα, η πρόνοια που αναφέρεται στους βασικούς μισθούς προορίζεται να καλύψει το βασικό μισθό εβδομήντα δύο εγκεκριμένων μόνιμων θέσεων, καθώς και τη μισθοδοσία για ένα μήνα που προκύπτει από τη δημιουργία τριάντα έξι οργανικών θέσεων για τη στελέχωση του οργανισμού, δεδομένης της προετοιμασίας του για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟAΥ για το έτος 2018.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Αλληλεγγύης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει στην ολομέλεια της Βουλής την παρούσα έκθεση για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

 

 

20 Μαρτίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων