Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ιδίου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και της οργάνωσης νεολαίας ΕΔΟΝ και της Νεολαίας Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ). Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και οι οργανώσεις νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΚ, Νεολαία ΕΔΕΚ και η Νεολαία Αλληλεγγύης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2018.

Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2018 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €11.313.920 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυξιακός και προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους €11.313.920, έναντι €9.779.117 για το 2017, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

                                                                                                     2017                         2018

                                                                                                         €                             €

- Δαπάνες προσωπικού                                                       1.230.498                1.249.284

- Άλλες δαπάνες                                                                    8.496.876                9.994.234

- Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό                      51.743                     70.402

                                                                                                €9.779.117              11.313.920

2. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται για το 2018 είναι €3.300.000, παραμένοντας στα επίπεδα του 2017.

3. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση της τάξης των €1.534.803, εκ των οποίων €453.346 αφορούν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Erasmus” και €1.110.000 αφορούν στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “European Solidarity”.

4. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό των διάφορων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στο πνεύμα εξορθολογισμού και αυστηρής περισυλλογής που διακήρυξε η κυβέρνηση.

5. Ο προϋπολογισμός έτυχε μελέτης τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών, με την επιστολή του με αρ. φακ.: Υ.Ο.10.01.020 και ημερ. 10.10.17, ζήτησε όπως ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό οι παρατηρήσεις που περιγράφονται στην υπό αναφορά επιστολή. Σημειώνεται ότι αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί.

6. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου μέσα στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία του ΟΝΕΚ για το έτος 2016, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του οργανισμού, καθώς και ο πίνακας των δανείων έχουν επισυναφθεί στον προϋπολογισμό για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής.

Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ, αφού ενημέρωσαν την επιτροπή για το έργο, τους στόχους και τη δράση του οργανισμού, έδωσαν επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι κατέθεσαν υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με τον υπό εξέταση προϋπολογισμό, προβλέπεται αύξηση δαπανών κατά €1.593.346 στην κατηγορία «(04) – Μεταβιβάσεις», η οποία οφείλεται κυρίως στη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους €1.110.000 που αφορά στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “European Solidarity”. Ειδικότερα, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, η εθνική υπηρεσία του προγράμματος θα είναι ο ΟΝΕΚ και εθνική αρχή η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Γ.Δ. ΕΠΣΑ). Ο σκοπός του νέου αυτού ευρωπαϊκού προγράμματος θα είναι η προσφορά ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε νέους ηλικίας 18-30 ετών, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, και θα ισχύσει για την περίοδο 2018-2020. Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό υπάρχει και αύξηση κατά €453.346 της πρόνοιας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus +”.

                   2. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα καλυφθεί μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα:

                    α. Την κρατική χορηγία ύψους €3.300.000.

β. Τα έσοδα που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus +”, ύψους €6.413.556. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνεται πρόνοια ύψους €243.336, που αφορά σε έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από τη Γ.Δ. ΕΠΣΑ ως συγχρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων του ευρωπαϊκού προγράμματος “Erasmus +”.

γ. Τα έσοδα που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν αναφορικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “European Solidarity”, ύψους €1.010.000. Επιπλέον €100.000 θα καταβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον ΟΝΕΚ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος.

δ. Τα έσοδα που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν αναφορικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Youth Guarantee”, ύψους €170.000.

ε. Τα έσοδα που προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν αναφορικά με το πρόγραμμα Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων”, ύψους €170.000.

στ. Τα έσοδα από την Κάρτα Νέων, ύψους €17.000.

ζ. Τα έσοδα από τόκους σε τραπεζικές καταθέσεις, ύψους €7.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΝΕΚ, καθώς και στην ανάγκη για συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα της κυπριακής νεολαίας. Επιπρόσθετα, υπέβαλαν αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση με τον υπό εξέταση προϋπολογισμό. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα προνόμια που παρέχονται μέσω αυτής, καθώς και η παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές.

                    2. Η μείωση του κονδυλίου σε ορισμένα προγράμματα.

3. Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και τα Πολυκέντρα Νεολαίας, η στήριξη άπορων φοιτητών και ειδικότερα η ανάγκη στήριξης των νέων στις αγροτικές περιοχές.

                    4. Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

                   5. Το πρόγραμμα “Youth Guarantee”.

                   6. Η λειτουργία παιγνιοθηκών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι δεν έχουν συζητηθεί ακόμη με τον ΟΝΕΚ οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016 και δεν προέβη σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια επίσης της μελέτης του προϋπολογισμού τόσο ο εκπρόσωπος της ΕΔΟΝ όσο και ο εκπρόσωπος της Νεολαίας Οικολόγων σχολίασαν το γεγονός ότι τα κονδύλια που δίδονται στους νέους δεν είναι ικανοποιητικά και το ύψος αυτών παραμένει στάσιμο χωρίς οποιεσδήποτε αυξήσεις. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Νεολαίας Οικολόγων, αφού επισήμανε ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από ποια κονδύλια μπορεί να γίνονται μετακινήσεις και κατά πόσο θα απαιτείται άδεια γι αυτό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ζητήματα που αφορούν την Κάρτα Νέων και την επαναλειτουργία των παιγνιοθηκών.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη που παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων