Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων. Το ΚΕΒΕ και η Ομοσπονδία Τουριστικών Λεωφορείων, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με το άρθρο 14 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΚ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΕ.

2. Οδηγία 2014/46/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/37/ΕΚ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων.

3. Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο προτείνεται ο καθορισμός των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΔΕ) ως εποπτικού φορέα για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και των προσόντων που απαιτείται να κατέχει το προσωπικό που απασχολείται στον εποπτικό φορέα ΟΔΕ.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων:

1. τη συνεργασία του εφόρου με τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών που είναι αναγκαίες προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

2. την αποδοχή από τον έφορο για την εγγραφή οχήματος πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο εκδόθηκε από το κράτος μέλος στο οποίο ήταν εγγεγραμμένο το όχημα πριν από τη μεταφορά του στη Δημοκρατία,

3. την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ηλεκτρονικά μέσα για συγκεκριμένα δεδομένα των οχημάτων που επιθεωρήθηκαν στη Δημοκρατία,

4. την κατηγοριοποίηση των αστοχιών που διαπιστώνονται σε οχήματα,

5. την υποχρέωση για υποβολή σε τεχνικό έλεγχο των μοτοσικλετών άνω των 125 κυβικών εκατοστών με συχνότητα κάθε πέντε χρόνια, η οποία σύμφωνα με την Οδηγία θα αρχίσει μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι απόψεις τους προωθήθηκαν γραπτώς στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά δεν περιελήφθησαν στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εισηγήσεις τους περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο κάθε χρόνο οχήματα που έχουν διανύσει πέραν των 160 000 χιλιομέτρων.

2. Να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο και να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό πριν κυκλοφορήσουν ξανά στο δρόμο οχήματα που:

α. εμπλέκονται σε ατύχημα και έχουν επηρεαστεί τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειάς τους,

β. έχουν αλλοιωμένα ή τροποποιημένα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας,

γ. αλλάζουν κάτοχο πιστοποιητικού ταξινόμησης,

δ. θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς διευκρίνιση των πιο πάνω αναφορών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της ΠΟΒΕΚ όπως καταγράφονται και στις επιστολές τους αφορούν τις διατάξεις του άρθρου 5(4) της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ και δεν περιλήφθηκαν στο προτεινόμενο κείμενο των κανονισμών, αφού η εναρμόνιση με το συγκεκριμένο άρθρο είναι δυνητική και το κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το βαθμό της εναρμόνισης με βάση τα εκάστοτε δεδομένα.

Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Οι αποστάσεις στη Δημοκρατία είναι μικρές και ο μέσος όρος χιλιομέτρων είναι περιορισμένος και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επανέλεγχος όλων των οχημάτων που έχουν διανύσει πέραν των 160 000 χιλιομέτρων κάθε χρόνο.

2. Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος τεχνικός έλεγχος συνεπάγεται επιπλέον κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τους πολίτες. Το συγκεκριμένο κόστος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραγωγικό, αφού με βάση τα στατιστικά στοιχεία το ποσοστό των δυστυχημάτων τα οποία οφείλονται σε τεχνικές βλάβες οχημάτων είναι μικρότερο του 3%.

3. Τα οχήματα μετά από δυστυχήματα κατηγοριοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στη βάση της αξίας της ζημιάς και όχι του επηρεασμού των κύριων κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να γνωρίζει για ποιο λόγο μια ασφαλιστική εταιρεία χαρακτηρίζει ένα όχημα ως ολικά κατεστραμμένο. Παλαιότερα, όταν η αστυνομία μετέβαινε στη σκηνή οποιουδήποτε δυστυχήματος, κατέγραφε τις ζημιές και ενημέρωνε κατά την κρίση της το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για την κατάσταση των οχημάτων που εμπλέκονταν σε αυτά, πράξη η οποία δε συνεχίζεται σήμερα.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις τρεις υπό αναφορά Οδηγίες η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις τους έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 20ή Μαΐου 2017. Παρά το γεγονός αυτό, τόσο το νομοσχέδιο όσο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/46/ΕΕ και 2014/47/ΕΕ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία παράβασης (αιτιολογημένη γνώμη), με προθεσμία απάντησης για τις ενέργειές της προς συμμόρφωση την 26η Μαρτίου 2018.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού έτυχαν των αναγκαίων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας και τήρησης μητρώου οχημάτων που εμπλέκονται σε σοβαρές οδικές συγκρούσεις από τις οποίες έχουν επηρεαστεί τα κύρια κατασκευαστικά τους στοιχεία ασφάλειας, ούτως ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη πληροφόρηση σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων. Παράλληλα, αποφάσισε όπως σε σύντομο χρόνο μελετήσει το όλο ζήτημα στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης.

 

 

21η Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων