Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €938.087 και έσοδα συνολικού ύψους €576.121, τα οποία προέρχονται κυρίως από πάγια ετήσια εισφορά των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (€299.081), ατομική εισφορά των αιτητών (€16.140), επιβαρύνσεις (€65.800) και κρατική χορηγία (€90.100).

Οι κυριότερες δαπάνες του εν λόγω φορέα για το 2018 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€329.450).

2. Μισθοδοσία αξιωματούχων (€77.077).

3. Αγορά υπηρεσιών (€160.000).

4. Συνεισφορές σε ταμεία (€80.000).

5. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων (€105.000).

6. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€37.405).

7. Ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα (€22.000).

8. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€39.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και τις προβλεπόμενες δαπάνες προκύπτει έλλειμμα ύψους €361.966, το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, τα οποία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στα €375.386. Σε περίπτωση που στα επόμενα έτη προκύψουν οποιαδήποτε ελλείμματα, αυτά θα καλύπτονται από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων