Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €14.731.087 και έσοδα ύψους €8.147.200, τα οποία θα προέλθουν από την πώληση κατοικιών/διαμερισμάτων/οικοπέδων (€6.592.200), εισπρακτέους τόκους (€960.000), το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας (€500.000) και άλλες πηγές (Άλλα Έσοδα) (€95,500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού για το έτος 2018 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.731.027).

2. Αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων (€7.085.450).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€4.572.000).

4. Δαπάνες για την υλοποίηση του κυβερνητικού Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας (€500.000).

5. Αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€100.000).

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €2.940.000, που αφορά τη συνέχιση δύο κατασκευαστικών έργων, δηλαδή ενός συγκροτήματος δεκαοκτώ κατοικιών στα Πολεμίδια και ενός συγκροτήματος είκοσι έξι κατοικιών στην Κοκκινοτριμιθιά.

Περαιτέρω, ο πιο πάνω αρμόδιος δήλωσε ότι ο ΚΟΑΓ έχει αναλάβει την υλοποίηση του κυβερνητικού Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας, του οποίου η δαπάνη για το έτος 2018 προϋπολογίζεται στις €500.000. Το εν λόγω σχέδιο προνοεί για την επιδότηση του εξήντα τοις εκατόν (60%) των πληρωμών που αφορούν το ενυπόθηκο δάνειο με ανώτατο ποσό τις €10.000 ετησίως για περίοδο τριών ετών.

Όσον αφορά το Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων, στον προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια για ποσό ύψους €7.000.000, το οποίο θα καταβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο έναντι των οφειλών του ΚΟΑΓ για το εν λόγω σχέδιο.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε αρμοδίως ότι ο ΚΟΑΓ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των στεγαστικών πολιτικών του κράτους με την ενοποίηση όλων των προσφερόμενων στεγαστικών προγραμμάτων, έτσι που να εξυπηρετούνται πραγματικά οι ανάγκες της κοινωνίας, αναμένει από την εκτελεστική εξουσία απόφαση βάσει της οποίας ο οργανισμός να κληθεί να αναλάβει το ρόλο του Ενιαίου Φορέα Στέγασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων