Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Λίνος Παπαγιάννης
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2018, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.831.650 και δαπάνες ύψους €1.702.965.

Τα έσοδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέρχονται κυρίως από τα τέλη που εισπράττει η Αρχή για την εξέταση αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, από τα τέλη επί των εσόδων των εν λόγω οργανισμών που εισπράττονται από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, έξοδα για υπηρεσιακά ταξίδια, συνδρομές σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, δικηγορικά έξοδα, μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2018 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά €128.685. Περαιτέρω, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €63.300, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2017. Ειδικότερα, τα έσοδα της Αρχής προβλέπονται αυξημένα, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων της από τα πιο πάνω αναφερόμενα τέλη για την παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των δαπανών της Αρχής κατά €78.535, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδοχών του προσωπικού της Αρχής, καθώς και της κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία στην Κύπρο τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA), η οποία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό οργανισμό του ραδιοτηλεοπτικού τομέα στον οποίο συμμετέχει η Αρχή.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με την προώθηση του προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση, δεδομένου ότι αυτή αυτοσυντηρείται οικονομικά.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού από την επιτροπή, ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της. Παράλληλα, κατέθεσαν γραπτό υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η Αρχή, ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της δεν επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η Αρχή υλοποιεί επιτυχώς ένα στρατηγικό σχέδιο του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας με βάση τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

α. Συστηματικός και αυστηρός έλεγχος των δαπανών.

β. Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του προϋπολογισμού, καθώς και πληρέστερη ενημέρωση για τη λειτουργία της Αρχής, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη ραδιοτηλεόραση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προώθηση σχετικού νομοσχεδίου, για να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και για να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2018.

 

13 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων