Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2018 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.824.410 και έσοδα ύψους €2.931.857, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς (€1.144.850), άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες (€831.148), άδειας λειτουργίας του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) (€97.290), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς (€97.290), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜ (€121.613), άδειας λειτουργού αγοράς (€121.613) και από εισπρακτέους τραπεζικούς τόκους (€60.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το έτος 2018 αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.407.561).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€308.800).

3. Άλλες δαπάνες (€953.048), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Μίσθωση υπηρεσιών (€400.000).

β. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια και αποστολές για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€115.000).

γ. Ειδικό αποθεματικό σύνταξης μελών ΡΑΕΚ και προσωπικού Γραφείου ΡΑΕΚ (€225.515).

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€145.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€10.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικά προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2018 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €382.229 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2017, ενώ αύξηση κατά €232.457 παρουσιάζουν και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2018 σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα για το έτος 2017.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθότι χρηματοδοτείται με ίδια έσοδα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την αδειοδότηση των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων αδειοδότησης ηλεκτρισμού έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις για προμήθεια ηλεκτρισμού, από τις οποίες έχει εγκριθεί η μία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ΡΑΕΚ καλείται κατά τα επόμενα έτη να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα:

1. Την εφαρμογή της μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου πριν από την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τη λειτουργία της νέας Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά το έτος 2019 και την ετοιμασία νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμισή της, ώστε να περιληφθούν πρόνοιες που να επιτρέψουν να λειτουργήσει η αγορά ηλεκτρισμού σύμφωνα με το νέο μοντέλο αγοράς.

3. Το ζήτημα των αδειοδοτήσεων για τη νέα Αγορά Ηλεκτρισμού.

4. Τις νέες διατιμήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, οι οποίες χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης και ρυθμιστικού ελέγχου.

5. Την εφαρμογή του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, θέμα το οποίο αποτελεί και δέσμευση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης χρήζει συνεχούς παρακολούθησης και ρυθμιστικού ελέγχου και επί αυτού η ΡΑΕΚ έχει ήδη αρχίσει τον έλεγχο κατά το έτος 2017.

6. Τις υποχρεώσεις της ΡΑΕΚ έναντι των ευρωπαϊκών Αρχών.

7. Τη συμμετοχή της ΡΑΕΚ σε διεθνείς δραστηριότητες των ρυθμιστών ενέργειας.

8. Τις εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε αρμοδίως για την προτεινόμενη ενίσχυση της στελέχωσης της ΡΑΕΚ με νέες θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της. Οι προτεινόμενες νέες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Μια θέση Λειτουργού Α΄ (Οικονομικές Υπηρεσίες), η οποία αποτελεί θέση προαγωγής (κλίμακα Α12) και της οποίας ο κάτοχος θα προΐσταται του συνόλου των διοικητικών, νομικών και οικονομικών υπηρεσιών της ΡΑΕΚ.

2. Μια θέση Λειτουργού Ενέργειας (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας), η οποία αποτελεί θέση πρώτου διορισμού (κλίμακα Α8-Α10-Α11).

3. Μια θέση Λειτουργού Ενέργειας (Νομικές Υπηρεσίες), η οποία αποτελεί θέση πρώτου διορισμού (κλίμακα Α8-Α10-Α11).

4. Μια θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, η οποία αποτελεί θέση πρώτου διορισμού [κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii)].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων