Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2018 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υπηρεσιακοί του ίδιου γραφείου.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το έτος 2018 προνοεί δαπάνες ύψους €4.025.783 και έσοδα ύψους €3.393.255, σε σύγκριση με έσοδα ύψους €3.451.704 για το έτος 2017, δηλαδή παρουσιάζουν μείωση κατά €58.444 ή σε ποσοστό 1,69%, σε σύγκριση με το έτος 2017, και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Διοικητικά τέλη αδειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

€2.752.756

2. Τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθμοδοτικών πόρων

€320.000

3. Διοικητικά τέλη αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών

€142.720

4. Τόκοι εισπρακτέοι

€150.000

5. Άλλα

€27.779

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του ΓΕΡΗΕΤ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του παρουσιάζουν μείωση κατά 10,77% ή κατά €485.731, σε σύγκριση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του έτους 2017 (€3.993.651).

Η κατανομή των δαπανών στα κυριότερα κονδύλια αναλύεται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού

€2.299.587

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

€569.189

3. Λειτουργικές δαπάνες

€742.507

4. Αγορές παγίων

€268.000

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν όλες οι απαιτούμενες από το αρμόδιο υπουργείο ρυθμίσεις.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στους λογαριασμούς του ΓΕΡΗΕΤ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 υπήρχε πλεόνασμα ύψους €1.433.598, πέραν του αποθεματικού για το κτίριο ύψους €2.338.943, του αποθεματικού του ταμείου συντάξεως ύψους €7.168.916 και του αποθεματικού ασφαλείας ύψους €2.000.000. Όπως έχει επίσης κατατεθεί, με προοπτική πλήρους υλοποίησης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού γα το έτος 2018, το πλεόνασμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 υπολογίζεται να ανέλθει σε ποσό ύψους €801.070.

Όπως είναι γνωστό, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ), ως ο προϊστάμενος του Γραφείου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), ενεργεί βάσει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου [Νόμος 112(Ι) του 2004] και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προάγει:

1. την παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο της κοινωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία,

2. τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά σε ό,τι αφορά στην τιμή και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους τομείς της αρμοδιότητάς του,

3. την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού και παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,

4. τη δυνατότητα παροχής ή διάθεσης μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Περαιτέρω, ο ΕΡΗΕΤ προάγει τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων:

1. την πρόσβαση όλων των πολιτών σε μια καθολική υπηρεσία σε όλη την επικράτεια που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία,

2. την προστασία των καταναλωτών κατά τις συναλλαγές τους με τους παροχείς,

3. την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και τη διαφάνεια στις τιμές και τους όρους αναφορικά με τη χρήση των δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

4. τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες με ειδικές ανάγκες,

5. την ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, οι κύριες πρωτοβουλίες του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2018 επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

1. Στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την:

α. κατάθεση πρότασης αναφορικά με μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης της ευρυζωνικής πρόσβασης, ούτως ώστε, πέραν των κινήτρων που αντανακλώνται στην ισχύουσα ρύθμιση, να ενισχύεται το κλίμα επενδύσεων σε σύγχρονη υποδομή (οπτικές ίνες, 4+G),

β. ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης του αντικτύπου των ρυθμιστικών αποφάσεων.

2. Στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών με την υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής ρύθμισης και έμφαση στην:

α. ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην κυπριακή αγορά,

β. διασφάλιση της βιωσιμότητας ενός αποδοτικού παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,

γ. ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. Στους καταναλωτές με την προώθηση δράσεων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του “ενημερωμένου καταναλωτή” σε ό,τι αφορά τα δεδομένα των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, σε συνεργασία με τους συνδέσμους καταναλωτών, την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τους παροχείς υπηρεσιών και δικτύων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων