Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Φεβρουαρίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Kυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμου, ώστε αφενός μεν οι εσωτερικοί κανονισμοί που εκδίδονται από τους συνδέσμους προστασίας φυτών να τίθενται σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφετέρου δε οι λογαριασμοί εκάστου συνδέσμου προστασίας φυτών να ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Οι εσωτερικοί κανονισμοί που εκδίδονται από τους συνδέσμους προστασίας φυτών, αφού υπογραφούν από τον πρόεδρο και τα μέλη αυτών, να έχουν άμεση εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη των συνδέσμων προστασίας φυτών και εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία διενεργείται με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

2. Οι λογαριασμοί εκάστου συνδέσμου προστασίας φυτών πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένους λογιστές ή εγγεγραμμένους ελεγκτές, δηλαδή από νόμιμους ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών Νόμου, σε ετήσια βάση, καθώς και οποτεδήποτε ο έλεγχος αυτός κριθεί αναγκαίος από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή την επιτροπή των εν λόγω συνδέσμων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, οι εν λόγω λογαριασμοί ελέγχονται από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας μετά από τη λήξη της θητείας και πριν από την εκλογή νέας επιτροπής κάθε συνδέσμου ή οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο.

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η υφιστάμενη διαδικασία, η οποία καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των εσωτερικών κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προτού αυτοί να τεθούν σε ισχύ, κρίνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως άνευ ουσίας γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία αποτελεί αντικίνητρο για τις επιτροπές των συνδέσμων στο να εκδίδουν εσωτερικούς κανονισμούς και γι’ αυτό προτείνεται η απάλειψη της υποχρέωσης δημοσίευσής τους.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενήργησε για το Τμήμα Γεωργίας, διαπίστωσε ότι η διάταξη του υφιστάμενου νόμου σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασμών των συνδέσμων ενδεχομένως να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, καθότι ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ως εκ της θέσεως του εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής των συνδέσμων. Ως εκ τούτου, το αρμόδιο υπουργείο, κατόπιν σχετικής σύστασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προτείνει την τροποποίηση της υπό αναφορά διάταξης, ώστε ο έλεγχος των εν λόγω λογαριασμών να ανατίθεται σε νόμιμους ελεγκτές.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε το γεγονός ότι κανένας σύνδεσμος μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση εσωτερικών κανονισμών και η λειτουργία των συνδέσμων ρυθμίζεται με τη λήψη επιμέρους αποφάσεων για τα διαδικαστικά ζητήματα που τους αφορούν. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η σχετική προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς αυτή αναμένεται να συμβάλει στην έκδοση εσωτερικών κανονισμών από τους συνδέσμους και κατά συνέπεια στη βελτίωση της λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της νομιμότητας.

Αναφορικά με την προτεινόμενη μεταφορά της ευθύνης για έλεγχο των λογαριασμών εκάστου συνδέσμου από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας σε νόμιμους ελεγκτές, ο πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι ήδη το Τμήμα Γεωργίας ασκεί το σχετικό έλεγχο μέσω αγοράς υπηρεσιών από νόμιμους ελεγκτές λόγω έλλειψης σχετικής εμπειρογνωμοσύνης του τμήματος να προβαίνει σε τέτοιους ελέγχους. Συναφώς, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας δεν προχώρησε σε καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, τέλους ελέγχου των λογαριασμών και δήλωσε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση ουσιαστικά το σχετικό κόστος θα καταβάλλεται πλέον κατευθείαν στους ιδιώτες λογιστές και όχι στο τμήμα. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι το σχετικό κόστος, το οποίο είναι χαμηλό, με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου κρατικής ενίσχυσης που παραχωρείται στους συνδέσμους, θα συνεχίσει να επιδοτείται κατά 30% από το κράτος. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τους σχετικούς ελέγχους.

Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

14 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων