Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2018 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €9.273.869 και συνολικά έσοδα ύψους €8.362.356, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία (€3.500.000) και άλλα έσοδα (€4.862.356).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής για το 2018, χωρίς την περίληψη της κρατικής χορηγίας, θα προέλθουν κυρίως από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) (€3.820.356), από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), τις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (ΕΔ) και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) (€400.000), από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείες (€192.000) και από άλλα έσοδα (€450.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2018 παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2017, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογίου και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων της επιτροπής.

Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες της επιτροπής αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €57.000, καθώς και διαχειριστικά έξοδα ύψους €9.216.869, εκ των οποίων τα κυριότερα αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία επιτροπής: €257.798.

2. Αποδοχές προσωπικού: €4.935.224.

3. Έξοδα λειτουργίας γραφείου: €827.204.

4. Εκπαίδευση: €440.700.

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες: €1.812.010.

6. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου: €213.500.

7. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €430.933.

Σημειώνεται ότι, το έλλειμμα που παρατηρείται στον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2018, ύψους €911.513, αναμένεται να καλυφθεί από το αποθεματικό της επιτροπής, το οποίο στο τέλος του 2017 ανήλθε στο €1,3 εκατομ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι η μικρή αύξηση που παρατηρείται στον προϋπολογισμό της επιτροπής για το 2018 σε σχέση με το 2017 οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη νέου προσωπικού, καθότι η επιτροπή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη, ώστε να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και από τη συνεχώς αυξανόμενη αγορά. Περαιτέρω, όπως η ίδια αρμόδια ανέφερε, η εποπτεία των ΕΠΕΥ έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ το έργο της επιτροπής γίνεται ακόμη δυσκολότερο, καθότι η εποπτεία επεκτείνεται και στο εξωτερικό, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών.

Σύμφωνα με την ίδια αρμόδια, η κρατική χορηγία που παραχωρείται στην επιτροπή θα πρέπει να αυξηθεί, καθότι η ESMA (European Securities and Market Authority) αναμένεται να αρχίσει να τιμολογεί απευθείας τα πρόσωπα που εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα των εθνικών εποπτικών αρχών για επαρκή χρηματοδότηση μέσω της επιβολής εποπτικών τελών, καθότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του λειτουργικού κόστους των εποπτευομένων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η συμβολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις έρευνες που διεξάγονται για την οικονομία.

Συναφώς, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι η επιτροπή έχει ολοκληρώσει τα πορίσματά της, τα οποία έχει καταθέσει στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προχωρώντας παράλληλα στην επιβολή διοικητικών προστίμων.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις εποπτικές αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις ομάδες και τον αριθμό των εποπτευομένων, όπως και για τα κρατικά έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιτροπής, τα οποία υποβλήθηκαν γραπτώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2018.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

7 Μαρτίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων